BricsCAD

BricsCAD – framtidens CAD-plattform

BricsCAD är ett modernt CAD-verktyg som base­ras på indu­stristan­dard­for­ma­tet DWG för både 2D-ritningar och 3D-modelleringar. Det är ett pro­fes­sio­nellt verk­tyg med flex­ib­la licen­ser som gör det möj­ligt att arbe­ta ensam eller i ett helt team.

Versioner av BricsCAD:

BricsCAD kan köpas eller hyras. Välj den nät­verksli­cens som pas­sar bäst: sing­el eller nät­verk. Vid köp av under­hålls­av­ta­let BricsCAD Maintenance har du pro­gram­met för all­tid och fort­sät­ter fun­ge­ra oav­sett om du upp­gra­de­rar till nya ver­sio­ner. Detta är lön­samt om du pla­ne­rar använ­da pro­gram­met i mer än cir­ka 2 år. För kor­ta­re behov av ett CAD-program är möj­lig­he­ten att hyra pro­gram­met en viss peri­od mer kostnadseffektivt.

BricsCAD Lite

BricsCAD Lite är det ulti­ma­ta alter­na­ti­vet för dig som i huvud­sak pro­du­ce­rar 2D-teckningar.

Bricsys
 • BricsCAD

  BricsCAD Lite – Singellicens

  5 300 kr (exkl. moms)

  BricsCAD Lite är ett modernt CAD-verktyg base­rat på DWG för 2D-ritningar

  • 2D-ritningar med DWG
  • Stöd för LISP
  • 24/7‑panel för online-samarbeten

  Vi rekom­men­de­rar våra kun­der att teck­na ser­vice­av­ta­let BricsCAD Maintenance för fria upp­gra­de­ring­ar och där­med till­gång till senas­te BricsCAD-versionen, pri­o­ri­te­rad sup­port och Bricsys 247 for Design Teams (1 Gb lag­ring med 20 använ­da­re). Nätverkslicenser krä­ver att BricsCAD Maintenance teck­nas samtidigt.
  Läs mer om BricsCAD Maintenance

  Lägg i varukorg
 • BricsCAD

  BricsCAD Lite – Nätverkslicens

  7 900 kr (exkl. moms)

  BricsCAD Lite är ett modernt CAD-verktyg base­rat på DWG för 2D-ritningar

  • 2D-ritningar med DWG
  • Stöd för LISP
  • 24/7‑panel för online-samarbeten

  Vi rekom­men­de­rar våra kun­der att teck­na ser­vice­av­ta­let BricsCAD Maintenance för fria upp­gra­de­ring­ar och där­med till­gång till senas­te BricsCAD-versionen, pri­o­ri­te­rad sup­port och Bricsys 247 for Design Teams (1 GB lag­ring med 20 använ­da­re). Nätverkslicenser krä­ver att BricsCAD Maintenance teck­nas samtidigt.
  Läs mer om BricsCAD Maintenance

  Lägg i varukorg

BricsCAD Pro

BricsCAD Pro har fler avan­ce­ra­de funk­tio­ner för 3D-modellering.

BricsCAD
 • BricsCAD

  BricsCAD Pro – Singellicens

  10 300 kr (exkl. moms)

  BricsCAD Pro med fler avan­ce­ra­de funk­tio­ner för 3D-modellering

  • Inkluderar alla funk­tio­ner från Lite
  • 3D Constraint Management
  • 3D Auto-Parametrization
  • Deformable Modeling
  • TIN sur­fa­ces, gra­dings & alignments

  Vi rekom­men­de­rar våra kun­der att teck­na ser­vice­av­ta­let BricsCAD Maintenance för fria upp­gra­de­ring­ar och där­med till­gång till senas­te BricsCAD-versionen, pri­o­ri­te­rad sup­port och Bricsys 247 for Design Teams (1 GB lag­ring med 20 använ­da­re). Nätverkslicenser krä­ver att BricsCAD Maintenance teck­nas samtidigt.
  Läs mer om BricsCAD Maintenance

  Lägg i varukorg
 • BricsCAD

  BricsCAD Pro – Nätverkslicens

  15 500 kr (exkl. moms)

  BricsCAD Pro med fler avan­ce­ra­de funk­tio­ner för 3D-modellering

  • Inkluderar alla funk­tio­ner från Lite
  • 3D Constraint Management
  • 3D Auto-Parametrization
  • Deformable Modeling
  • TIN sur­fa­ces, gra­dings & alignments

  Vi rekom­men­de­rar våra kun­der att teck­na ser­vice­av­ta­let BricsCAD Maintenance för fria upp­gra­de­ring­ar och där­med till­gång till senas­te BricsCAD-versionen, pri­o­ri­te­rad sup­port och Bricsys 247 for Design Teams (1 GB lag­ring med 20 använ­da­re). Nätverkslicenser krä­ver att BricsCAD Maintenance teck­nas samtidigt.
  Läs mer om BricsCAD Maintenance

  Lägg i varukorg

BricsCAD BIM

BricsCAD BIM är det bäs­ta DWG-baserade flö­det för arki­tek­to­nisk design och doku­men­ta­tion som finns till­gäng­ligt idag.

BricsCAD BIM
 • BricsCAD

  BricsCAD BIM – Singellicens

  17 000 kr (exkl. moms)

  BricsCAD BIM är ett modernt CAD-verktyg för arki­tek­to­nisk design och dokumentation

  • Från Design till en BIM-modell till Dokumentation i en och sam­ma plattform
  • Använd inno­va­ti­va verk­tyg och avan­ce­rad funk­tio­na­li­tet som drivs av Artificial intel­li­gence (AI)
  • Certifierad för utveck­lings­stan­dar­den IFC – dela enkelt din BIM-modell genom import / export
  • Kort inlär­nings­kur­va base­rat på DWG-formatet. Om du är van med DWG, så kan du redan 80% av BricsCAD BIM
  • Integrerad med kraft­ful­la verk­tyg som Enscape, Rhino, Grasshopper

  Vi rekom­men­de­rar våra kun­der att teck­na ser­vice­av­ta­let BricsCAD Maintenance för fria upp­gra­de­ring­ar och där­med till­gång till senas­te BricsCAD-versionen, pri­o­ri­te­rad sup­port och Bricsys 247 for Design Teams (1 GB lag­ring med 20 använ­da­re). Nätverkslicenser krä­ver att BricsCAD Maintenance teck­nas samtidigt.
  Läs mer om BricsCAD Maintenance

  Lägg i varukorg
 • BricsCAD

  BricsCAD BIM – Nätverkslicens

  25 500 kr (exkl. moms)

  BricsCAD BIM är ett modernt CAD-verktyg för arki­tek­to­nisk design och dokumentation

  • Från Design till en BIM-modell till Dokumentation i en och sam­ma plattform
  • Använd inno­va­ti­va verk­tyg och avan­ce­rad funk­tio­na­li­tet som drivs av Artificial intel­li­gence (AI)
  • Certifierad för utveck­lings­stan­dar­den IFC – dela enkelt din BIM-modell genom import / export
  • Kort inlär­nings­kur­va base­rat på DWG-formatet. Om du är van med DWG, så kan du redan 80% av BricsCAD BIM
  • Integrerad med kraft­ful­la verk­tyg som Enscape, Rhino, Grasshopper

  Vi rekom­men­de­rar våra kun­der att teck­na ser­vice­av­ta­let BricsCAD Maintenance för fria upp­gra­de­ring­ar och där­med till­gång till senas­te BricsCAD-versionen, pri­o­ri­te­rad sup­port och Bricsys 247 for Design Teams (1 GB lag­ring med 20 använ­da­re). Nätverkslicenser krä­ver att BricsCAD Maintenance teck­nas samtidigt.
  Läs mer om BricsCAD Maintenance

  Lägg i varukorg

BricsCAD Mechanical

BricsCAD Mechanical är det kom­plet­ta verk­ty­get för meka­nisk design i DWG-format.

BricsCAD Mechanical
 • BricsCAD

  BricsCAD Mechanical – Singellicens

  16 000 kr (exkl. moms)

  Komplett verk­tyg för meka­nisk design i DWG-format

  • 3D-direkt para­met­risk model­le­ring, mon­te­ring och plåtdesign
  • Importera data från MCAD-format

  Vi rekom­men­de­rar våra kun­der att teck­na ser­vice­av­ta­let BricsCAD Maintenance för fria upp­gra­de­ring­ar och där­med till­gång till senas­te BricsCAD-versionen, pri­o­ri­te­rad sup­port och Bricsys 247 for Design Teams (1 GB lag­ring med 20 använ­da­re). Nätverkslicenser krä­ver att BricsCAD Maintenance teck­nas samtidigt.
  Läs mer om BricsCAD Maintenance

  Lägg i varukorg
 • BricsCAD

  BricsCAD Mechanical – Nätverkslicens

  24 000 kr (exkl. moms)

  Komplett verk­tyg för meka­nisk design i DWG-format

  • 3D-direkt para­met­risk model­le­ring, mon­te­ring och plåtdesign
  • Importera data från MCAD-format

  Vi rekom­men­de­rar våra kun­der att teck­na ser­vice­av­ta­let BricsCAD Maintenance för fria upp­gra­de­ring­ar och där­med till­gång till senas­te BricsCAD-versionen, pri­o­ri­te­rad sup­port och Bricsys 247 for Design Teams (1 GB lag­ring med 20 använ­da­re). Nätverkslicenser krä­ver att BricsCAD Maintenance teck­nas samtidigt.
  Läs mer om BricsCAD Maintenance

  Lägg i varukorg

BricsCAD Ultimate

BricsCAD Ultimate inklu­de­rar alla funk­tio­ner från BricsCAD Pro, BIM och Mechanical.

BricsCAD
 • BricsCAD

  BricsCAD Ultimate – Singellicens

  18 900 kr (exkl. moms)

  Inkluderar alla funk­tio­ner från BricsCAD Pro, BIM och Mechanical

  • Allt i ett paket

  Vi rekom­men­de­rar våra kun­der att teck­na ser­vice­av­ta­let BricsCAD Maintenance för fria upp­gra­de­ring­ar och där­med till­gång till senas­te BricsCAD-versionen, pri­o­ri­te­rad sup­port och Bricsys 247 for Design Teams (1 GB lag­ring med 20 använ­da­re). Nätverkslicenser krä­ver att BricsCAD Maintenance teck­nas samtidigt.
  Läs mer om BricsCAD Maintenance

  Lägg i varukorg
 • BricsCAD

  BricsCAD Ultimate – Nätverkslicens

  28 300 kr (exkl. moms)

  Inkluderar alla funk­tio­ner från BricsCAD Pro, BIM och Mechanical

  • Allt i ett paket

  Vi rekom­men­de­rar våra kun­der att teck­na ser­vice­av­ta­let BricsCAD Maintenance för fria upp­gra­de­ring­ar och där­med till­gång till senas­te BricsCAD-versionen, pri­o­ri­te­rad sup­port och Bricsys 247 for Design Teams (1 GB lag­ring med 20 använ­da­re). Nätverkslicenser krä­ver att BricsCAD Maintenance teck­nas samtidigt.
  Läs mer om BricsCAD Maintenance

  Lägg i varukorg

Communicator for BricsCAD

BricsCADs com­mu­ni­ca­tor impor­te­rar geo­met­ris­ka egen­ska­per och PMI-data från alla sto­ra CAD-program.

Bricsys
 • BricsCAD

  Communicator for BricsCAD – Singellicens

  4 700 kr (exkl. moms)

  BricsCADs Communicator impor­te­rar geo­met­ris­ka egen­ska­per och PMI-data från alla sto­ra CAD-program. Det möj­lig­gör ett frik­tions­fritt arbets­flö­de mel­lan oli­ka CAD-verktyg.

  Kompatibelt med Windows, Mac OS och Linux, bland annat:

  • ACIS: .asab, .asat, .sab, .sat
  • CATIA v4: .model
  • Creo Elements/ Pro Engineer: .asm, .prt
  • IGES: .iges, .igs
  • Parasolid: .xmt_bin, .xmt_txt, .x_b, .x_t
  • SolidWorks: .sldasm, .sld­prt
  • VDA-FS: .vda

  Communicator for BricsCAD kan använ­das till BricsCAD Pro, BIM och Mechanical.

  BricsCAD® är kom­pa­ti­bel med AutoCAD®.

  Lägg i varukorg
 • BricsCAD

  Communicator for BricsCAD – Nätverkslicens

  7 000 kr (exkl. moms)

  BricsCADs Communicator impor­te­rar geo­met­ris­ka egen­ska­per och PMI-data från alla sto­ra CAD-program. Det möj­lig­gör ett frik­tions­fritt arbets­flö­de mel­lan oli­ka CAD-verktyg.

  Kompatibelt med Windows, Mac OS och Linux, bland annat:

  • ACIS: .asab, .asat, .sab, .sat
  • CATIA v4: .model
  • Creo Elements/ Pro Engineer: .asm, .prt
  • IGES: .iges, .igs
  • Parasolid: .xmt_bin, .xmt_txt, .x_b, .x_t
  • SolidWorks: .sldasm, .sld­prt
  • VDA-FS: .vda

  Communicator for BricsCAD kan använ­das till BricsCAD Pro, BIM och Mechanical.

  BricsCAD® är kom­pa­ti­bel med AutoCAD®.

  Lägg i varukorg
Mina Sidor