BricsCAD

BricsCAD – framtidens CAD-plattform

BricsCAD är ett modernt CAD-verktyg som base­ras på indu­stristan­dard­for­ma­tet DWG för både 2D-ritningar och 3D-modelleringar. Det är ett pro­fes­sio­nellt verk­tyg med flex­ib­la licen­ser som gör det möj­ligt att arbe­ta ensam eller i ett helt team.

BricsCAD

BricsCAD på bara några minuter

Det går snabbt att flyt­ta över till BricsCAD. Alla CUI-filer, plot­ters och LISP-program går att impor­te­ra direkt. Dessutom är BricsCAD kom­pa­ti­belt med ditt nuva­ran­de CAD-program. BricsCAD fun­ge­rar på Windows, macOS och Linux. Licensen kan du använ­da oav­sett var i värl­den du befin­ner dig.

Funktioner i BricsCAD

 • Spara rit­ning­ar i DWG-format
 • 2D-ritning och 3D modellering
 • AI-funktioner som kän­ner igen gra­fik och effek­ti­vi­se­rar din arbetsprocess
 • Samarbeta, dela rit­ning­ar och filer med 24/7‑panelen
 • Instruktioner, sup­port och admi­ni­stre­ra licen­ser när du log­gar in
BricsCAD
Bricsys

Lätt byte till BricsCAD

 • Laddar ner dina LISP-rutiner omedelbart
 • Kompatibelt med AutoCAD
 • DWG 2.5 – DWG 2018-filer kan öpp­nas direkt i BricsCAD
 • Stöd för DCL, meny­fi­ler (.MNU) och skript­fi­ler (.SCR)

Okomplicerade licensmodeller

En köpt BricsCAD-licens ger dig en livs­lång åtkomst till BricsCAD utan månat­li­ga eller årli­ga avgif­ter. Aktiveringsnyckeln tillå­ter dig att använ­da en spe­ci­fik ver­sion av BricsCAD för alltid.

Välj ensta­ka licen­ser med en nyc­kel och en använ­da­re, volym­li­cen­ser med en nyc­kel för instal­la­tion på fle­ra dato­rer eller nät­verksli­cen­sen som han­te­ras i ditt före­tags nätverk.

BricsCAD Mechanical

PROCAD Systems AB är Skandinaviens största återförsäljare av BricsCAD

Som åter­för­säl­ja­re av BricsCAD sedan 2005 har vi en gedi­gen erfa­ren­het av CAD. Kontakta oss om du vill ha en offert, tes­ta BricsCAD eller har någ­ra frågor.

Versioner av BricsCAD:

BricsCAD kan köpas eller hyras. Vid köp av under­hålls­av­ta­let BricsCAD Maintenance har du pro­gram­met för all­tid och fort­sät­ter fun­ge­ra oav­sett om du upp­gra­de­rar till nya ver­sio­ner. Detta är lön­samt om du pla­ne­rar använ­da pro­gram­met i mer än cir­ka 2 år. För kor­ta­re behov av ett CAD-program är möj­lig­he­ten att hyra pro­gram­met en viss peri­od mer kostnadseffektivt.

Lite

Det ulti­ma­ta alter­na­ti­vet för dig som i huvud­sak pro­du­ce­rar 2D-teckningar.

 • 100% real DWG
 • LISP API with Visual Editor
 • 2D Constraint Management

Pro

Fler avan­ce­ra­de funk­tio­ner för 3D-modellering.

 • 100% real DWG
 • LISP API with Visual Editor
 • 2D Constraint Management
 • 3D Direct Modeling
 • Rendering, Lights & Materials
 • Third Party Applications
 • 3D Constraint Management
 • 3D Auto-Parametrization
 • Deformable Modeling
 • TIN sur­fa­ces, gra­dings and alignments

Testa BricsCAD i 30 dagar, helt gratis

Registrera dig och lad­da ner BricsCAD direkt.

Bricsys

E‑böcker

Ladda ner e‑böckerna för att lära dig mer om hur du byter CAD-program och hur du snabbt kom­mer igång med att använ­da BricsCAD.

BricsCAD BIM

BricsCAD BIM är det bäs­ta DWG-baserade flö­det för arki­tek­to­nisk design och doku­men­ta­tion som finns till­gäng­ligt idag.

 • Från Design till en BIM-modell till Dokumentation i en och sam­ma plattform
 • Använd inno­va­ti­va verk­tyg och avan­ce­rad funk­tio­na­li­tet som drivs av Artificial intel­li­gence (AI)
 • Certifierad för utveck­lings­stan­dar­den IFC – dela enkelt din BIM-modell genom import/export
 • Kort inlär­nings­kur­va base­rat på DWG-formatet. Om du är van med DWG, så kan du redan 80% av BricsCAD BIM
 • Integrerad med kraft­ful­la verk­tyg som Enscape, Rhino, Grasshopper

BricsCAD Mechanical

Det kom­plet­ta verk­ty­get för meka­nisk design i DWG-format.

 • 3D-direkt para­met­risk model­le­ring mon­te­ring och plåtdesign
 • Importera data från MCAD-format
BricsCAD

Communicator for BricsCAD

Importera, redi­ge­ra, expor­te­ra och sam­ar­be­ta med Communicator for BricsCAD!

BricsCADs Communicator impor­te­rar geo­met­ris­ka egen­ska­per och PMI-data från alla sto­ra CAD-program. Det möj­lig­gör ett frik­tions­fritt arbets­flö­de mel­lan CAD-verktygen.

Communicator for BricsCAD kan använ­das till BricsCAD Pro, BIM och Mechanical.

Mina Sidor