ELPROCAD ic

En komplett CAD‐lösning som underlättar och effektiviserar arbetet med elritningar.

Rita krets­sche­man, mon­ta­ge­rit­ning­ar, ytt­re anslut­nings­sche­man, m.m. och låt ELPROCAD ta hand om kors­re­fe­ren­ser och doku­ment­ge­ne­re­ring.

Helpdesk: Inställningar - Databas

Marknadsledande helhetslösningar enligt branschstandard

ELPROCAD erbju­der en kom­plett lös­ning för ditt elkon­struk­tions­pro­jekt.

Med stan­dard­for­ma­tet .DWG hål­ler du dig till bransch­stan­dar­der och låser inte in pro­jek­tet i import‐export‐processer.

Ritningscentrerat arbetssätt, projektanpassad databas

Din kon­struk­tion styr pro­jek­tet. Kom snabbt igång med att rita, och gör nöd­vän­di­ga kopp­ling­ar under tiden eller i efter­hand.

Hantera data­ba­sen mel­lan eller per pro­jekt.

Helpdesk: Inställningar - Databas
Helpdesk: Inställningar - Databas

Svenskutvecklat, svensksupportat

ELPROCAD har utveck­lats i över 30 år av erfar­na elkon­struk­tö­rer i Sverige, och fort­sät­ter att utveck­las och sup­por­tas på svens­ka.

Vi erbju­der även utbild­ning i pro­gram­men, på fle­ra erfa­ren­hets­ni­vå­er.

BricsCAD som bas

ELPROCAD byg­ger på BricsCAD, en lätt och snabb CAD‐plattform, kom­pa­ti­bel med äld­re AutoCAD‐filer.

Projektautomatik

ELPROCAD ska­par auto­ma­tis­ka kors‐ och sig­nal­re­fe­ren­ser, fel­kon­troll samt auto­ma­tisk rap­port­ge­ne­re­ring.

Ritningar, rapporter, listor

ELPROCAD gene­re­rar doku­men­ta­tion för pro­jekt, med auto­ma­tis­ka kopp­ling­ar i data­ba­sen

Funktioner

Konstruktören har full­stän­dig kon­troll över rit­ning­en

Ritningen styr vil­ken appa­rat som har vil­ken sym­bol

Rapportgenerering enligt egna spe­ce­fi­ka­tio­ner

Skapa egna sym­bo­ler, blan­ket­ter och lin­ja­ler

Symboler enligt post­be­teck­nings­stan­dar­den IEC1082

Symbolstandarden IEC 617

Automatisk lin­je­bryt­ning och lag­ning

Sök och ersätt i hela rit­ning­en

Förhandsgranska I/O‐moduler

Importera/exportera I/O‐listor

Fördefiniera huvud‐ och hjälp­kon­tak­ter

Projekthantering med fli­kar för över­sikt

Semantiska fel­ko­der

Systemkrav: Windows 7, 8 och 10, 32 och 64‐ bit, 2GB RAM
Licens: Singel eller Nätverk
Språk: Engelska, Svenska, Danska

ELPROCAD för AutoCAD

ELPROCAD finns ock­så till­gäng­ligt som tillägg för AutoCAD för dig som före­drar eller redan är AutoCAD‐användare.

Däremot behö­ver du själv en AutoCAD‐licens vil­ket inte ingår med ELPROCAD.

Priser

ELPROCAD ic Basic

Komplett CAD‐lösning för elrit­ning­ar för enkla­re pro­duk­tio­ner.

Symboler och funk­tio­ner för att rita krets­sche­man, huvud­krets­sche­man, ytt­re anslut­nings­sche­man, mon­ta­ge­rit­ning­ar, plc, och enlin­je­sche­man.

12 900 kr

ELPROCAD ic Pro

Komplett CAD‐lösning med auto­ma­ti­se­ring för elrit­ning­ar för alla typer av pro­duk­tio­ner

  • Inkluderar alla funk­tio­ner och sym­bo­ler från ic Basic
  • Automatiska kors‐ och sig­nal­re­fe­ren­ser
  • Automatisk gene­re­ring av appa­rat­lis­tor
  • Beställningslistor och rap­por­ter
15 900 kr

ELPROCAD ic Premium

Komplett CAD‐lösning med hög auto­ma­ti­se­ring för elrit­ning­ar för stör­re pro­duk­tio­ner.

  • Inkluderar alla funk­tio­ner och sym­bo­ler från ic Basic och ic Pro
  • Automatisk gene­re­ring av intern och extern för­bind­nings­do­ku­men­ta­tion
18 900 kr

Alla pri­ser är exklu­si­ve moms.
Samtliga licen­ser inklu­de­rar 6 mån Serviceavtal. Läs mer om Serviceavtal här.
Priser för upp­gra­de­ring utan Serviceavtal: ic Basic 9 900 SEK; ic Pro 12 900 SEK.

Mina sidor