2023-08-21

Hur installerar jag ELPROCAD?

Våra pro­gram­va­ror kan lad­das ner här. Allmän infor­ma­tion angå­en­de instal­la­tion av ELPROCAD hit­tar du här. Vid instal­la­tion på Windows 10 är föl­jan­de en bra praxis: Stäng till­fäl­ligt […]
2023-08-21

Adressfil till licensservern

Adressfilen, cne­taddr, används av kli­en­ten för att kun­na hit­ta licens­ser­vern i ett nät­verk och där­med få en licens till­de­lad. Filen ska­pas av licens­ser­vern när licens­pro­gram­met ELPROCAD NLS […]
2023-08-21

Hantering av utcheckningsbara licenser

I licens­pro­gram­met på kli­en­ten finns menyn Transfer, där man kan väl­ja de antal dagar som utcheck­ning­en skall gäl­la. En licens kan chec­kas ut från 1 till 30 dagar. […]
2023-08-21

Klienten hittar inte låset på licensservern

Om Adressfilen (se anvis­ning Adressfil till licens­ser­vern) är kor­rekt men kli­en­ten hit­tar ändå inte låset på licens­ser­vern kan det bero på ett kom­pa­bi­li­tets­pro­blem. Detta kan ske […]
2023-08-21

Köra NLS som tjänst

Från och med 2012-03 finns det möj­lig­het att instal­le­ra licens­pro­gram­met på ser­vern som en tjänst direkt under installation. För att köra ett äld­re licens­pro­gram som en […]
2023-08-21

Licenshantering via TCP/IP-protokoll

Om kli­en­ten inte blir till­de­lad en licens från licens­ser­vern finns stor anled­ning att kon­trol­le­ra rät­tig­he­ter­na för den port som används. Vid instal­la­tion av licens­han­te­ring­en på en […]
2023-08-21

Installera ic Basic/Pro och Plan ic på samma dator

Installation av programmen Börja med att instal­le­ra ELPROCAD ic Plan. Sätt i instal­la­tions­ski­van och följ anvis­ning­ar­na på skärmen. När licens­num­mer samt auk­to­ri­sa­tions­ko­der efter­frå­gas ska de licens­upp­gif­ter som […]