Adressfil till licensservern

Adressfilen, cne­taddr, används av kli­en­ten för att kun­na hit­ta licens­ser­vern i ett nät­verk och där­med få en licens till­de­lad. Filen ska­pas av licens­ser­vern när licens­pro­gram­met ELPROCAD NLS star­tas förs­ta gång­en. Tas filen bort ska­pas det en ny fil näs­ta gång licens­pro­gram­met star­tas. Filen spa­ras i NetLock-map­pen på ser­vern och heter cne­taddr.

Vid en instal­la­tion av en kli­ent, mha ClientSetup.exe, kopie­ras cne­taddr auto­ma­tiskt till pro­gram­map­pen på kli­en­ten. Av fle­ra orsa­ker kan det vara önsk­värt att manu­ellt kun­na kopi­e­ra cne­taddr till en god­tyck­lig kli­ent. T.ex om en ny ser­ver instal­le­ras eller för att göra om en lokal licens till en nät­verksli­cens.

Spara adress­fi­len på kli­en­ten

  1. Stäng först av ELPROCAD License Program på kli­en­ten.
  2. Kopiera filen [licens­ser­ver]\NetLock\cnetaddr till pro­gram­map­pen på kli­en­ten, t.ex [kli­en­ten]\ELPROCAD\ELPRic5.
  3. Starta ELPROCAD, en licens ska nu till­de­las kli­en­ten.
Betygsätt artikeln:2010