Alla objekt försvinner vid Zoom

Om alla objekt på rit­ning­en ”för­svin­ner” när man använ­der t.ex. Zoom Extents (Utsträckning) kan rit­ning­en ren­sas genom att föl­ja den­na anvis­ning.

(Zoom Extents kan även akti­ve­ras genom att dub­bel­klic­ka på scroll­hju­let på musen.)

Den tro­li­ga orsa­ken till att objek­ten ”för­svin­ner” är att det sker en väl­digt stor utzoom­ning. Kommandot Zoom Extents ska visa alla objekt på rit­ning­en, om det då lig­ger ett objekt på en koor­di­nat som skil­jer sig väl­digt myc­ket från din rit­ning blir intryc­ket att allt för­svin­ner.

Ta bort objek­ten som orsa­kar pro­ble­met

  1. Öppna din rit­ning där felet upp­står.
  2. Välj kom­man­dot Erase (Radera).
  3. I prompt­box­en som visas väl­jer du Select all enti­ti­es (Alla objekt).
  4. I prompt­box­en väl­jer du nu kom­man­dot Substract from set (Ta bort från urval).
  5. Markera på rity­tan, med ett föns­ter, alla objekt du vill ha kvar på rit­ning­en.
  6. Bekräfta urva­let med ENTER.
  7. Spara rit­ning­en.

Nu är alla objekt, utom de du val­de att ha kvar, rade­ra­de från rit­ning­en. Om du nu gör en Zoom Extents igen bör din rit­ning zoo­mas in kor­rekt.

Betygsätt artikeln:0000