Ändra bakgrundsfärg på ritytan (ic 4.0/5.0 och ic Plan 2.0)

För att änd­ra inställ­ning­ar för bak­grunds­fär­gen väl­jer du kom­man­dot Settings i menyn Settings. I dia­lo­gru­tan som visas väl­jer du öns­kad inställ­ning för alter­na­ti­vet Background color:

Helpdesk: Background color settings

Se till att du använ­der någon av de 10 grund­fär­ger­na för att und­vi­ka pro­blem vid utskrif­ter, vis­ning av hår­kors etc:

Helpdesk: Huvudfärger

För att spa­ra inställ­ning­en och stänga dia­lo­gen klic­kar du på det röda krys­set i det övre hög­ra hör­net.

Betygsätt artikeln:0012