Ändra dwg-format vid SAVE (ic 4.0/5.0 och ic Plan 2.0)

För att änd­ra dwg-format vid Save väl­jer du kom­man­dot Settings i menyn Settings. I dia­lo­gru­tan som visas väl­jer du öns­kat for­mat för alter­na­ti­vet Save for­mat:

Helpdesk: DWG-format - meny settings

För att spa­ra inställ­ning­en och stänga dia­lo­gen klic­kar du på det röda krys­set i det övre hög­ra hör­net.

Betygsätt artikeln:0000