Ändra färg och tjocklek på linjer vid utskrift

Lite för­enk­lat kan man säga att man ald­rig behö­ver rita om en dwg för att änd­ra utse­en­det vid en utskrift. Tjocklekar och fär­ger på lin­jer bestäms vid utskrif­ten av oli­ka plot­ta­bel­ler (Plot sty­le tab­le). Man kan t.ex. bestäm­ma att en viss lin­je­färg ska få en viss tjock­lek vid utskrift.

Börja med att öpp­na dwgn och kon­trol­le­ra att rätt plot­ta­bell används (använd Previous plot för näs­ta utskrift så blir den lika som föreg.):

Helpdesk: Plot table

Kontrollera även att alter­na­ti­vet Plot with plot sty­les, under Plot options, är för­boc­kat.

Plottabellen kan även fin­juste­ras genom funk­tio­nen Edit plot sty­le, se ovan. Klicka på fli­ken Form view:

Helpdesk: Plot style table editor

Du kan ha sam­ma inställ­ning för t.ex. fär­ger­na 1 till 10, eller ha oli­ka för var­je färg. Utskriftsinställningarna är näs­tan oänd­li­ga men det­ta kanske hjäl­per dig åt rätt håll.

Betygsätt artikeln:0000