Ändra grundinställningen för nya projekt

De inställ­ning­ar som används när nya pro­jekt ska­pas lag­ras i en kon­fi­gu­ra­tions­fil, elprocad.cfg. Dessa pre­sen­te­ras i dia­lo­gen ELPROCAD Inställningar.

För att enkelt kun­na änd­ra des­sa leve­re­ras en pro­jekt­fil, elprocad.pds. Genom att öpp­na pro­jek­tet och änd­ra inställ­ning­ar­na kom­mer alla nya pro­jekt som ska­pas använ­da de nya inställningarna.

TÄNK PÅ: ELPROCAD använ­der den elprocad.cfg som finns i den mapp som är vald som Sökväg till egna block:
Helpdesk: Sökväg för egna block

Gör föl­jan­de för att änd­ra grundinställningarna

  1. Öppna pro­jek­tet elprocad.pds. (Projektet finns t ex för ELPROCAD ic Pro 5 i map­pen …\ELPROCAD\USERic5\elprg)
  2. Välj knap­pen Projektinställningar under fli­ken ProjektPro-fönst­ret.
  3. Ändra de inställ­ning­ar du öns­kar och klic­ka på knap­pen OK.
  4. Skapa ett nytt pro­jekt, grundin­ställ­ning­ar­na är nu ändrade.
Last updated byAndreas Miehling
How did you like this article?0030