Ändra hårkorsets färg och storlek (ic 4.0/5.0 och ic Plan 2.0)

För att änd­ra inställ­ning­ar för hår­kor­set väl­jer du kom­man­dot Settings i menyn Settings. I dia­lo­gru­tan som visas väl­jer du öns­ka­de inställ­ning­ar för alter­na­ti­ven Axis color samt Crosshairs size:

Helpdesk: Färg på hårkors

Se till att du använ­der någon av de 10 grund­fär­ger­na för att und­vi­ka pro­blem vid vis­ning av hår­kors etc:

Helpdesk: Huvudfärger

Anger man vär­det 100 för Crosshairs size sträc­ker sig hår­kor­set över hela rity­tan.

För att spa­ra inställ­ning­en och stänga dia­lo­gen klic­kar du på det röda krys­set i det övre hög­ra hör­net.

Betygsätt artikeln:0001