Ändra max antal tecken för fältlängd i databasen (ic 4.0/5.0)

Obs: gäl­ler endast pro­jekt där ett TDS-format av Apparatdatabasen används.

För fält­läng­der i scha­blon­fi­len läs det­ta doku­ment >


Först mås­te beskriv­nings­fi­len för data­ba­sen redi­ge­ras till de data­fälts­läng­der som öns­kas. Öppna filen ELPROCAD.tdx som finns i tds-mappen i din user-struktur.

Tänk på att göra back­up på ori­ginal­fi­len först!

Skapa en kopia av filen med ett nytt namn. I exemp­let nedan är fält­läng­den för TYP/NR änd­rat från 20 till 30 tec­ken:

Helpdesk: Ändra max tecken på fältlangd (ic4.0+5.0) - Steg 1

Man behö­ver ock­så änd­ra i filen Epc94.txt som finns i pro­gram­map­pen, i det­ta fall ELPRic. Detta för att pro­gram­met ska läsa in rätt antal tec­ken till pro­jek­tet, se nedan:

Tänk på att göra back­up på ori­ginal­fi­len först!

Helpdesk: Ändra max tecken på fältlangd (ic4.0+5.0) - Steg 2

Nu är det dags att kon­ver­te­ra själ­va data­ba­sen så att den rym­mer de nya tec­ken­läng­der­na.

Öppna pro­gram­met Apparatdatabaskonvertering som finns under Systemverktyg i pro­gram­star­ten för ELPROCAD:

Helpdesk: Ändra max tecken på fältlangd (ic4.0+5.0) - Steg 3

Välj knap­pen Välj data­bas i dia­lo­gru­tan ovan och blädd­ra fram till den data­bas som ska kon­ver­te­ras, välj Öppna:

Helpdesk: Ändra max tecken på fältlangd (ic4.0+5.0) - Steg 4

Välj nu knap­pen Välj mall och peka ut den nya tdx-filen som tidi­ga­re har redi­ge­rats.

Kom ihåg att det även mås­te fin­nas en beskriv­nings­fil till en gam­la appa­rat­da­ta­ba­sen, dvs den som ska kon­ver­te­ras. I exemp­let heter den ELPROCAD.tdx.

I exemp­let nedan heter den nya beskriv­nings­fi­len ELPROCAD_30.tdx, välj Öppna:

Helpdesk: Ändra max tecken på fältlangd (ic4.0+ic5.0) - Steg 5

I dia­lo­gru­tan för Databaskonvertering väl­jer man slut­li­gen knap­pen Konvertera. Nu visas dia­lo­gru­tan Presentation av data­bas där man kan kon­trol­le­ra att data­ba­sen ser kor­rekt ut, klic­ka sedan på knap­pen Spara som.

Nedan har ett nytt namn för data­ba­sen valts. Man kan natur­ligt­vis skri­va över sin gam­la data­bas, men…

…tänk på att göra back­up på ori­ginal­fi­len först!

Helpdesk: Ändra max tecken på fältlangd (ic4.0+ic5.0) - Steg 6

Nu är alla för­änd­ring­ar som krävs gjor­da. Nu mås­te någ­ra saker göras för att det ska slå ige­nom i ett befint­ligt pro­jekt. När det aktu­el­la pro­jek­tet är öpp­nat väl­jer man Spara pro­jekt som under Arkiv-menyn i Projekt-fönstret:

Helpdesk: Ändra max tecken på fältlangd (ic4.0+ic5.0) - Steg 7

Klicka på knap­pen Schablonfil i dia­lo­gru­tan nedan och välj ut den nya filen, i exemp­let Epc94_30.txt. Se till att sök­vä­gen till Databasen stäm­mer med det even­tu­ellt nya fil­nam­net. Klicka på OK.

Helpdesk: Ändra max tecken på fältlangd (ic4.0+ic5.0) - Steg 8

Spara pro­jek­tet med sam­ma namn som tidi­ga­re om det ska ersät­tas. Nu går det att skri­va in 30 tec­ken för TYP/NR i data­ba­sen.

Ta för vana att göra en kom­plett ana­lys av hela pro­jek­tet, det­ta för att upp­da­te­ra egna appa­rat­da­ta­bas­de­fi­ni­tio­ner. Tänk på att egna gene­rel­la appa­rat­de­fi­ni­tio­ner inte påver­kas av det­ta.

Betygsätt artikeln:0000