Anpassa scripten Skriv ut på MinSkrivare

När du kör ELPROCAD rekom­men­de­rar vi att man all­tid använ­der sig av en Utskriftsscript (extra vik­tigt för Enkelbladsritningar). Detta garan­te­rar att var­je utskrift han­te­ras lika då de uni­ka inställ­ning­ar­na som lag­ras i var­je dwg inte används.

Helpdesk: Utför script

Välj kom­man­dot Projektautomatik i v‑fältet Projektfunktioner. Välj scrip­ten Skriv ut på MinSkrivare under Utför script:

Klicka på knap­pen Edit script och ange din skri­va­re isf tex­ten MinSkrivare, spa­ra filen:

%cSkriv ut på "MinSkrivare"
logfileon
zoom
e
-plot
Yes
Model
MinSkrivare [ANGE DIN SKRIVARE HÄR]
A4
Millimeters
Landscape
No
Extents
Fit
0,0
Yes
monochrome.ctb
No
No
No
No
Yes
_close
N
%end                 ; End of template

TIPS! Eftersom skri­var­nam­net mås­te anges full­stän­digt kor­rekt kan meto­den nedan använ­das:

  1. Skriv -PLOT på kom­man­do­ra­den
  2. Välj Yes för Detailed plot con­fi­gu­ra­tion
  3. När Enter an out­put device name or [?] visas, välj ?
  4. Kopiera nam­net på den skri­va­re som ska använ­das, avslu­ta med ESC
  5. Klistra in tex­ten i script­fi­len
  6. Spara och stäng filen

Om du vill kun­na skri­va ut till oli­ka skri­va­re rekom­men­de­ras ett script för var­je skri­va­re. Ändra tex­ten på förs­ta raden i var­je script (efter teck­nen %c) för att kun­na skil­ja dem åt i lis­tan i Projektautomatiken.

Du kan enkelt läg­ga till ett till script i Projektautomatiken genom att läg­ga SCR-filen (script­fi­len) i map­pen:
C:\ELPROCAD\USERic5\rds\icscrlib

(Ovanstående gäl­ler för en stan­dardin­stal­la­tion av ELPROCAD ic 5.)

Betygsätt artikeln:6000