Använda Konceptritningar (ic 4.0/5.0)

I ELPROCAD ic 4 och ic 5 kan du själv ska­pa en mil­jö med s.k. kon­ceptrit­ning­ar, dvs oli­ka pro­to­typ­rit­ning­ar och mal­lar som du använ­der för att ska­pa nya rit­ning­ar.

Kommandot Konceptritningar finns i menyn under knap­pen Elschema – Allmänt Helpdesk: Knapp Elschema Allmänt i verk­tygs­fäl­tet Elschema:

Helpdesk: Konceptritningar

I den dia­lo­gru­ta som visas kan du ste­ga runt i kata­lo­ger, tit­ta på och väl­ja bland dina kon­ceptrit­ning­ar som till­hör respek­ti­ve kata­log. Genom att dub­bel­klic­ka på en textrad i rutan Kataloglista för­flyt­tas man en nivå ner. Dubbelklicka på de två punk­ter­na (..) för att flyt­ta en nivå upp. För att ska­pa des­sa kata­lo­ger an­vän­ds kom­man­dot Ändra kata­log, se beskriv­ning näs­ta sida.

När du fun­nit den rit­ning du söker, välj Infoga. Nu kopie­ras den­na rit­ning in i din rit­mil­jö och du kan använ­da den som grund för din nya rit­ning.

I fönst­ret till höger visas den even­tu­el­la bild (sli­de) som är knu­ten till vald rit­ning. Denna bild ska­par du själv genom att väl­ja Ändra doku­ment och Skapa sli­de, se beskriv­ning av den­na dia­lo­gru­ta läng­re fram.

Under bil­den finns en knapp, Visa info­fil, som i en tex­tru­ta visar inne­hål­let i en beskri­van­de text­fil (*.txt) till din kon­ceptrit­ning. Namnet på den­na fil anger du i de dia­lo­gru­tor som visas via knap­par­na Ändra kata­log och Ändra doku­ment. Det är allt­så möj­ligt att kny­ta infor­ma­tion till både doku­ment och kata­log.

Ändra kata­log

Helpdesk: Ändra katalogpost

I dia­lo­gru­tan Ändra kata­log­post kan du Ändra kata­log­post, Skapa ny kata­log­post eller ta bort befint­li­ga kata­lo­ger. Här kan du även ska­pa en under­ka­ta­log till den mar­ke­ra­de kata­lo­gen. Till var­je kata­log kan du dess­utom kny­ta en egen Förklaring samt ange nam­net på en Infofil (*.txt) som beskri­ver den­na kata­log. Gör öns­kat val samt fyll i öns­kad text och välj sedan OK.

Ändra doku­ment

Helpdesk: Ändra dokument

I dia­lo­gru­tan Ändra doku­ment­post kan du Ändra, Skapa ny eller Radera befint­liga dokument­poster. Till var­je doku­ment kan du kny­ta en egen Förklaring samt ange nam­net på en Infofil (*.txt) som beskri­ver doku­men­tet.

Du kan även använ­da kryssru­tor­na för att Skapa rit­ning och/eller Skapa sli­de till aktu­ell rit­ning. När du ska­par en ny doku­ment­post så ska du mar­ke­ra den del av rit­ning­en som du öns­kar spa­ra som en kon­ceptrit­ning. Gör öns­kat val samt fyll i öns­kad text och välj sedan OK.

Betygsätt artikeln:0000