Återställning av koordinatsystem (UCS) i ritmiljön vid "vriden" ritning

Om hela din rit­ning pre­sen­te­ras ”vri­den” på rity­tan enligt exemp­let nedan:

Helpdesk: Vriden ritning

För att åter­stäl­la koor­di­nat­sy­ste­met välj alter­na­ti­vet Återställ vari­ab­ler under knap­pen Elschema – Allmänt.

Alternativt: Skriv PLAN på kom­man­do­ra­den och tryck ENTER. Tryck ENTER igen för att bekräf­ta det för­val­da vär­det, <Current UCS>.

Betygsätt artikeln:0010