Beskrivning av konverteringsfunktioner

Helpdesk: Konverteringsfunktioner

KnappFunktionBeskrivning
Helpdesk: Konverteringsfunktioner FIXFixBlockAlla block­de­fi­ni­tio­ner i den aktu­el­la dwgn repa­re­ras för att pas­sa in i en fler­blads­rit­ning, dvs alla ingå­en­de objekt i bloc­ket flyt­tas till lager 0 (noll).
Helpdesk: Konverteringsfunktioner ALLKonvertera alla blockAlla block i den aktu­el­la dwgn sätts in på nytt enligt de kon­fi­gu­ra­tio­ner som är inställ­da i ELPROCAD Inställningar.

Funktionen FixBlock körs auto­ma­tiskt i den­na funk­tion.

Helpdesk: Konverteringsfunktioner ONEKonvertera utvalt blockDen block­de­fi­ni­ton som väljs ut i den aktu­el­la dwgn sätts in på nytt enligt de kon­fi­gu­ra­tio­ner som är inställ­da i ELPROCAD Inställningar.

Funktionen FixBlock körs auto­ma­tiskt i den­na funk­tion.

Helpdesk: KonverteringsfunktionerXTag bort kopi­orTar bort dubb­la instan­ser av block, lin­jer och tex­ter i den aktu­el­la dwgn.
Helpdesk: KonverteringsfunktionerXFix LagerAlla attri­but­de­fi­ni­tio­ner för insat­ta block i den aktu­el­la dwgn repa­re­ras så att de föl­jer bloc­kets lagerin­for­ma­tion.
Helpdesk: KonverteringsfunktionerXFix DWGAlla block­de­fi­ni­tio­ner i den aktu­el­la dwgn repa­re­ras om attri­but­lag­ret inte är lika med block­la­ger, lager 0 (noll) eller lager ELPR_YPART*. Uppfylls något av kri­te­ri­er­na så flyt­tas attri­bu­ten till block­lag­ret.

Rätt lager och lin­je­typ skrivs in för ”SEQEND” i block­de­fi­ni­tio­nen vil­ket med­för att oan­vän­da lager och lin­je­ty­per kan tas bort (med tex Purge).

Helpdesk: KonverteringsfunktionerXRensa rit­ning­enKommandot Purge körs i sekvens för block och lager på den aktu­el­la dwgn. Resultatet blir att oan­vän­da lager och block­de­fi­ni­tio­ner tas bort.

Denna funk­tion är myc­ket använd­bar för att ren­sa gam­la dwger innan man bör­jar job­ba med dem.

Betygsätt artikeln:0120