Byta symboler mellan med och utan ring

Om du vill byta mel­lan sym­bol­ty­per­na enligt exemp­let nedan:

Helpdesk: Byta symboler

Gör föl­jan­de för att byta sym­bol­typ på ett befint­ligt elsche­ma:

  • För att byta till sym­bo­ler med ring, ange kom­man­dot MEDRING på kom­man­do­ra­den
  • För att byta till sym­bo­ler utan ring, ange kom­man­dot UTANRING på kom­man­do­ra­den

Följande kom­man­don mot­sva­rar varand­ra:

  • MEDRING <> WITHRING <> WITHCIRCLE
  • UTANRING <> WITHOUTRING <> WITHOUTCIRCLE
Betygsätt artikeln:0010