Export till PDF

Genom att expor­te­ra till PDF behö­ver man ing­en PDF-skrivare men det krävs att det finns en PDF-läsare instal­le­rad, t ex Acrobat Reader. Nackdelen är att det inte finns lika många inställ­nings­möj­lig­he­ter som vid en utskrift.

För att stäl­la in expor­ten gör man enligt föl­jan­de:

  1. Välj kom­man­dot Export Options under menyn File
  2. Gör inställ­ning­ar­na enligt bil­den nedan för att få ett bra utgångs­lä­ge. Inställningen för paper width/height gene­re­rar ett lig­gan­de A4:
    Helpdesk: PDF-export
  3. Stäng inställ­nings­di­a­lo­gen
  4. Välj nu kom­man­dot Export under menyn File
  5. Bläddra för att väl­ja lag­rings­mapp samt ange ett fil­namn
  6. Välj alter­na­ti­vet Adobe PDF (*.pdf) i lis­tan för Filformat
  7. Klicka på knap­pen Spara

PDF-filen spa­ras nu i utvald mapp, använd t ex Utforskaren för att öpp­na filen.

Betygsätt artikeln:11010