Exportera TDS-apparatdatabas till XML-format

I pro­jekt som använ­der XML-apparatdatabaser kan man på ett enkelt sätt defi­ni­e­ra nya kolum­ner. Antingen text­ko­lum­ner eller kolum­ner med län­kar till web-dokument eller loka­la PDF-dokument, t ex datab­lad. Det är även möj­ligt att använ­da fler tec­ken i var­je cell, men tänk på att kolumn­bred­den i rap­port­mal­len sät­ter en prak­tisk gräns för hur många tec­ken som ryms.

För att kun­na använ­da de nya funk­tio­na­li­te­ter­na i din tidi­ga­re TDS-databas mås­te den expor­te­ras till XML-format. Öppna först ditt pro­jekt och använd sedan funk­tio­nen Exportera under fli­ken ApparatdatabasProjekt-fönst­ret:

Helpdesk: Exportera apparatdatabas

I dia­lo­gen Spara som kan du väl­ja att ska­pa en ny mapp för dina XML-databaser. Ange sedan ett nytt Filnamn för data­ba­sen och klic­ka på knap­pen Spara:

Helpdesk: Exportera apparatdatabas - Spara

Har du fler appa­rat­da­ta­ba­ser i ditt pro­jekt kan du nu göra om Exporten även för des­sa.

VIKTIGT: Efter en Export av appa­rat­da­ta­ba­sen kom­mer XML-databasen inte auto­ma­tisk använ­das i det aktu­el­la pro­jek­tet. Anledningen till det­ta är att pro­jekt som använ­der en XML-databas inte kan läsa TDS-databaser. Eftersom det inte går att ”bac­ka” ett XML-projekt mås­te ett nytt pro­jekt ska­pas.

För att använ­da den nya XML-databasen i ett befint­ligt pro­jekt öpp­nar man ELPROCAD Inställningar och pekar ut data­ba­sen med hjälp av knap­pen Databas:

Helpdesk: Inställningar - Databas

Ditt gam­la pro­jekt är nu fär­digt att använ­das med en XML-apparatdatabas.

Information i punkt­form:

  • Ingen infor­ma­tion på dina dwg-ritningar behö­ver änd­ras för att läsa en XML-databas.
  • Befintliga Rapportmallar behö­ver inte änd­ras för att kun­na använ­da en XML-databas.
  • Tillsvidare så har Kabel- och Färgdatabasen kvar sitt TDS-format.
Betygsätt artikeln:1010