Filnamn (Ritningsnamn) och datum i ritningen

Öppna ELPROCAD Inställningar under knap­pen Elschema – Allmänt i rit­mil­jön. Välj fli­ken Blanketter i dia­lo­gen som visas:

Helpdesk: Inställningar - Automatisk information

Bocka i eller ur de funk­tio­ner du öns­kar. Klicka på knap­pen Ändra för att juste­ra vart på rit­ning­en infor­ma­tio­nen ska ham­na. För att spa­ra inställ­ning­en och stänga dia­lo­gen klic­kar du på knap­pen OK.

Funktionen skri­ver bara in infor­ma­tio­nen på dwg-ritningar som inne­hål­ler ett ELPROCAD blan­kett­block (EPCB000). Är infor­ma­tio­nen inskri­ven på rit­ning­en mås­te den tas bort manu­ellt.

Betygsätt artikeln:0000