Installera en licensservermiljö med ELPROCAD NLS NT

Följ des­sa (grova) steg för att instal­le­ra en mil­jö med en licens­ser­ver samt klienter.

(Där det nedan står ic5 ersätts med den pro­dukt som ska installeras.)

Licensservern

  1. Sätt i instal­la­tions­ski­van i den dator som ska age­ra licensserver.
  2. Välj att instal­le­ra Licensserverprogramvaran (nlsntsetup.exe). Välj TCPIP-protokoll samt att köra lic.prg som en tjänst. VIKTIGT: instal­le­ra all­tid på den enhet där ope­ra­ti­vet finns instal­le­rat, van­ligt­vis C:.
  3. Sätt i hård­va­rulå­set och ange auk­to­ri­sa­tions­ko­der­na för licensen/-erna. Använd even­tu­ellt pro­gram­star­ten Lägg till licen­ser (LicenseEdit.exe). Ersätts en befint­lig licens­ser­ver kan man här istäl­let kopi­e­ra alla licens­fi­ler [gam­la servern]\NetLock\[licensnummer].lic till den nya ser­verns Netlock-mapp.
  4. Starta ELPROCAD NLS License Viewer och kon­trol­le­ra att licen­ser finns till­gäng­li­ga och delas ut.

Klienten

  1. Kör kli­en­tin­stal­la­tions­pro­gram­met:
    [licens­ser­ver]\…\NetLock\ic5\ClientSetup.exe
  2. Starta ELPROCAD förs­ta gång­en med alter­na­ti­vet Kör som Administratör. Här hit­tar du fler artik­lar kring installation.

Angående befintliga klienter

Installeras en kli­ent direkt med instal­la­tions­ski­van (eller för en befint­lig kli­ent) mås­te den nya adress­fi­len häm­tas manu­ellt, se den­na arti­kel.

Här kan senas­te ver­sio­nen av ELPROCAD NLS NT hämtas.

Last updated byAndreas Miehling
How did you like this article?0000