Installera ic Basic/Pro och Plan ic på samma dator

Installation av programmen

  1. Börja med att instal­le­ra ELPROCAD ic Plan. Sätt i instal­la­tions­ski­van och följ anvis­ning­ar­na på skärmen.
  2. När licens­num­mer samt auk­to­ri­sa­tions­ko­der efter­frå­gas ska de licens­upp­gif­ter som till­hör respek­ti­ve pro­gram användas.
  3. Starta inte programmet*.
  4. Installera ELPROCAD ic Basic/Pro. Sätt i instal­la­tions­ski­van och följ anvis­ning­ar­na på skärmen.
  5. När auk­to­ri­sa­tions­ko­der efter­frå­gas ska de licens­upp­gif­ter som till­hör respek­ti­ve pro­gram användas.

* om pro­gram­met har star­tats mås­te ELPROCAD Client License Program stäng­as av innan instal­la­tio­nen fort­sät­ter, se nedan.

Efter att båda programmen är installerade

  1. Se till att ing­et ELPROCAD-program är igång. Stäng ev. av ELPROCAD Client License Program genom att först högerk­lic­ka på iko­nen i akti­vi­tets­fäl­tet, se nedan. Klicka sedan på krys­set i dia­lo­gru­tan ELPROCAD_WSUP.
    Helpdesk: ELPROCAD Client License Program
  2. Öppna en Utforskare och kopi­e­ra licens­fi­len, [ditt licensnummer].lic, för ic Basic/ProELPRic-map­pen till ELPRicPLAN-map­pen.
  3. Kopiera licens­fi­len för icPlan från ELPRicPLAN-map­pen till ELPRic-map­pen.

Nu är instal­la­tio­nen klar att användas.

Last updated byAndreas Miehling
How did you like this article?1000