Installera nätverkslicens på licensserver

För att kun­na nå en nät­verksli­cens i ett nät­verk mås­te en licens­ser­ver från Reprise Software instal­le­ras av nät­verk­sad­mi­nist­ra­tö­ren.

Bricsys Network License Manager är en appli­ka­tion som instal­le­rar den ser­vern. När ser­vern är star­tad går den att kon­fi­gu­re­ras via ett gräns­snitt i webb­lä­sa­ren.

Servern behö­ver en nät­verksli­cens­fil som mås­te akti­ve­ras, kan bara akti­ve­ras en gång och blir sedan låst till ser­vern.

När nät­verksli­cen­sen är akti­ve­rad och ser­vern star­tad så kan nät­verksli­cen­sen använ­das av en kli­ent i nät­ver­ket.

Nätverksinstallation

Förberedelser

 1. Ladda ner och instal­le­ra Bricsys Network License Manager (ned­ladd­ning star­tar direkt) från Bricsys.
 2. Fyll i din BricsCAD nät­verksli­censnyc­kel när till­frå­gad.
  Som stan­dard star­tar Bricsys Network License Manager auto­ma­tiskt i ett webb­lä­sar­föns­ter efter instal­la­tio­nen.
 3. Ladda ner filenelprocad.set här (ned­ladd­ning star­tar direkt).
 4. Flytta eller kopi­e­ra in filen elprocad.set till C:\Program Files (x86)\Bricsys\Bricsys Network License Manager.

Aktivera licens

 1. I Bricsys Network License Manager välj Activate License i menyn till väns­ter.
 2. Klicka på knap­pen BEGIN License Activation.
  Nu föl­jer fem steg för att akti­ve­ra licen­sen:
  1. Lämna fäl­tet ISV acti­va­tion web­si­te orört.
   Klicka på Next.
  2. Ändra fäl­tet ISV från reprise till elprocad.
   Fyll i din ELPROCAD akti­ve­rings­nyc­kel.
   Klicka på Next.
  3. Fyll i anta­let kli­en­ter som nät­verksli­cen­sen täc­ker.
   Klicka på Next.
  4. Döp om licens­fi­len från activate1.lic till elprocad.lic.
   Klicka på Next.
  5. Klicka på knap­pen REQUEST LICENSE.
 3. Klicka på knap­pen (Re)Start License Server för att star­ta om licens­ser­vern
  Servern körs som ser­vicen RLM.
 4. Klicka på knap­pen REREAD/RESTART.
Betygsätt artikeln:1200