Interna och Externa placeringar i förbindningstabeller

Detta doku­ment för­kla­rar hur ELPROCAD behand­lar EXTERNA respek­ti­ve INTERNA pla­ce­ring­ar. Detta har gällt ända sedan kabel­mo­du­len intro­du­ce­ra­des i ELPROCAD för AutoCAD förs­ta gång­en.

Inom enskil­da inter­na pla­ce­ring­ar mås­te appa­ra­ters beteck­ning­ar vara uni­ka för den pla­ce­ring­en.

Bland alla övri­ga, d v s exter­na pla­ce­ring­ar mås­te appa­ra­ters beteck­ning­ar vara uni­ka. ELPROCAD betrak­tar ‑B01 med pla­ce­ring­en +FT, +MOTOR och +RUM som sam­ma appa­rat.

För att skil­ja på ‑B01 (+FT) från ‑B01 (+MOTOR) mås­te man anting­en döpa om post­beteckningen eller defi­ni­e­ra om +FT och/eller +MOTOR från extern till intern pla­ce­ring.

En intern +pla­ce­ring mås­te inte vara ett skåp utan är en grupp av appa­ra­ter. Observera dock att om du har kab­lar som går mel­lan appa­ra­ter med sam­ma (inter­na) pla­ce­ring så blir des­sa kab­lar inter­na inom den pla­ce­ring­en och pre­sen­te­ras bara i inter­na förbindnings­tabeller för den­na pla­ce­ring och inte bland kab­lar.

Vid spe­ci­fi­ka­tio­nen av pro­gram­met, när det togs fram förs­ta gång­en, utgick dis­kus­sio­ner­na från att post­be­teck­ning­en mås­te vara unik eftersom man inte bru­ka­de skri­va ut någon pla­ce­ring på skyl­tar när man märk­te upp appa­ra­ter­na.

Tanken i ELPROCAD är allt­så att post­be­teck­ning­ar för exter­na appa­ra­ter skall vara uni­ka bland alla exter­na appa­ra­ter.

Betygsätt artikeln:2012