Klienten hittar inte låset på licensservern

Om Adressfilen (se anvis­ning Adressfil till licens­ser­vern) är kor­rekt men kli­en­ten hit­tar ändå inte låset på licens­ser­vern kan det bero på ett kom­pa­bi­li­tets­pro­blem. Detta kan ske om det är stor ver­sions­skill­nad mel­lan licens­pro­gram­met på kli­en­ten och ser­vern.

Licensprogrammet, ELPROCAD Client License Program (cnchlcmw.exe), star­tas auto­ma­tiskt på kli­en­ten när ELPROCAD star­tas.

Spara licens­pro­gram­met på kli­en­ten

  1. Stäng först av ELPROCAD Client License Program på kli­en­ten.
  2. Kopiera filen [licens­ser­ver]\NetLock\NoDriver\cnchlcmw.exe till program­mappen på kli­en­ten, t.ex [kli­en­ten]\ELPROCAD\ELPRic4.
  3. Starta ELPROCAD, en licens ska nu till­de­las kli­en­ten.
Betygsätt artikeln:0000