Klienten hittar inte låset på licensservern

Om Adressfilen (se anvis­ning Adressfil till licens­ser­vern) är kor­rekt men kli­en­ten hit­tar ändå inte låset på licens­ser­vern kan det bero på ett kom­pa­bi­li­tets­pro­blem. Detta kan ske om det är stor ver­sions­skill­nad mel­lan licens­pro­gram­met på kli­en­ten och servern.

Licensprogrammet, ELPROCAD Client License Program (cnchlcmw.exe), star­tas auto­ma­tiskt på kli­en­ten när ELPROCAD startas.

Spara licens­pro­gram­met på klienten

  1. Stäng först av ELPROCAD Client License Program på klienten.
  2. Kopiera filen [licens­ser­ver]\NetLock\NoDriver\cnchlcmw.exe till program­mappen på kli­en­ten, t.ex [kli­en­ten]\ELPROCAD\ELPRic4.
  3. Starta ELPROCAD, en licens ska nu till­de­las klienten.
Last updated byAndreas Miehling
How did you like this article?0000