Köra NLS som tjänst

Från och med 2012-03 finns det möj­lig­het att instal­le­ra licens­pro­gram­met på ser­vern som en tjänst direkt under installation.

För att köra ett äld­re licens­pro­gram som en tjänst finns en anvis­ning nedan:

På Microsofts hem­si­da finns det ett pro­gram­pa­ket för ned­ladd­ning som kan använ­das för att köra ELPROCAD NLS (cnchntlk.exe) som en tjänst. Programmet heter SrvAny och ingår bla i Windows Server 2003 Resource Kit. Sök efter SrvAny på hem­si­dan och använd sedan den för att köra vår licens­pro­gram­va­ra som en tjänst. Det föl­jer med hjälp­fi­ler som beskri­ver hur man instal­le­rar och använ­der programmet .

Vi rekom­men­de­rar att man först instal­le­rar licens­han­te­ring­en enligt vår stan­dardin­stal­la­tion. När det­ta är test­kört och fun­ge­rar kan man gå vida­re med instal­la­tio­nen av SrvAny.

Installation av SrvAny

 1. Tag bort even­tu­el­la auto­ma­tis­ka upp­star­ter av ELPROCAD NLS som kan fin­nas i Autostart / Startup. Det går inte att köra ELPROCAD NLS både som tjänst och som auto­mat­star­tat program.
 2. Gör instal­la­tio­nen av SrvAny. Se till att instal­la­tio­nen görs i NetLock-mappen. Starta inte tjäns­ten efter avslu­tad installation.
 3. Kontrollera instal­la­tio­nen genom att tit­ta i regist­ret. ImagePath ska inne­hål­la sök­vä­gen till NetLock-map­pen. (För att star­ta Registereditorn väl­jer man kom­man­dot Kör på start­me­nyn. Skriv rege­dit i dia­lo­gru­tan som visas och klic­ka på OK.)
  Helpdesk: NLS som tjänst
 4. Kontrollera att sträng­vär­de­na AppDirectory och Application finns samt att de inne­hål­ler kor­rek­ta sök­vä­gar. Om någon av des­sa inte finns mås­te de ska­pas manu­ellt. (För att ska­pa nytt sträng­vär­de högerk­lic­kar man på den hög­ra ytan och väl­jer Nytt strängvärde.)
  Helpdesk: NLS som tjänst
 5. Välj Egenskaper för tjäns­ten. Välj under fli­ken Inloggning att Lokalt system­kon­to ska använ­das samt Tillåt att tjäns­ten fun­ge­rar inter­ak­tivt med skriv­bor­det, se nedan:
  Helpdesk: NLS som tjänst
 6. Starta tjäns­ten under fli­ken Allmänt. Nu är instal­la­tio­nen klar.
Last updated byAndreas Miehling
How did you like this article?0000