Kortkommandon i ic Pro

Kortkommandon lag­ras i meny­fi­len elprsc.cui. Dessa kan redi­ge­ras mha kom­man­dot Customize under menyn Tools i Bricscad. Välj sedan fli­ken Keyboard:

Följande kort­kom­man­don är defi­ni­e­ra­de i en stan­dardin­stal­la­tion:

Knapp Kommando Kortkommando Beskrivning
Analys Shift+Ctrl+A Analysera aktu­ellt blad till pro­jekt
Korsreferens Shift+Ctrl+X Uppdatera kors­re­fe­ren­ser­na på aktu­ellt blad
ELPROCAD Inställningar Shift+Ctrl+I Öppnar dia­lo­gen ELPROCAD Inställningar
Flerbladshantering Shift+Ctrl+F Öppna ett blad i aktu­ell rit­ning
Föregående blad Shift+PgDn Växlar till föregående blad i aktu­ell rit­ning
Föregående blad i pro­jekt PgDn Växlar till föregående blad i pro­jek­tet
Klistra in symbol(er) från Urklipp Shift+Ctrl+V Klistra in symbol(er) på aktu­ellt lager
Kopiera symbol(er) till Urklipp Shift+Ctrl+C Kopiera symbol(er) med angi­ven bas­punkt
Nästa blad Shift+PgUp Växlar till nästa blad i aktu­ell rit­ning
Nästa blad i pro­jekt PgUp Växlar till nästa blad i pro­jek­tet
Projektautomatik Shift+Ctrl+P Öppnar dia­lo­gen Projektautomatik
Radera sym­bo­ler Shift+Del Raderar symbol(er) och lagar lin­jen
Sök sym­bol Shift+Ctrl+S Sök i sym­bol­bib­li­o­te­ket, inte Egna sym­bo­ler
Till pro­jekt F12 Växlar till PRO-fönstret
Öppna blad i pro­jekt Shift+Ctrl+O Öppna ett ana­ly­se­rat blad i aktu­ellt pro­jekt
Betygsätt artikeln:1102