Ladda om menyerna (ic 2.0)

När meny­er­na lad­das ska­pas ”arbets­fi­ler” som pro­gram­met använ­der. Om arbets­fi­ler­na blir ska­da­de kan vis­sa kom­man­don upp­hö­ra att fun­ge­ra. Genom att lad­da om meny­er­na så åter­ställs arbets­fi­ler­na till nyin­stal­la­tions­sta­tus.

Tänk på att vis­ning­en och pla­ce­ring­en av verk­tygs­fäl­ten åter­går till nyin­stal­la­tions­lä­ge om meny­er­na lad­das om!

Välj kom­man­dot Customize under menyn Tools, alter­na­tivt skriv menu­lo­ad på kom­man­do­ra­den och tryck ENTER.

Klicka på fli­ken Toolbars i dia­lo­gru­tan som visas:

Helpdesk: Ladda om menyerna ic 2.0 - steg 1

Klicka på knap­pen Reset, då visas dia­lo­gru­tan nedan där du klic­kar på Ja:

Helpdesk: Ladda om menyerna ic 2.0 - steg 2

Nu visas dia­lo­gru­tan Customize igen. Klicka på knap­pen Import så visas dia­lo­gen Select Toolbar File.

Helpdesk: Ladda om menyerna ic 2.0 - steg 3

Peka ut filen elprtb.mnu och se till att Append to exis­ting tool­bars är för­boc­kat, klic­ka på knap­pen Öppna.

Nu visas dia­lo­gru­tan Customize, klic­ka där på knap­pen Close.

Programmet kom­mer nu att bör­ja byg­ga nya ”arbets­fi­ler” för verk­tygs­fäl­ten. Det kan ta en stund bero­en­de på datorka­pa­ci­te­ten.

När pro­gram­met job­bat klart kan du bör­ja rita igen.

Betygsätt artikeln:0000