Ladda om menyerna (ic 4.0/5.0)

När meny­er­na lad­das ska­pas ”arbets­fi­ler” som pro­gram­met använ­der. Om arbets­fi­ler­na blir ska­da­de kan vis­sa kom­man­don upp­hö­ra att fun­ge­ra. Genom att lad­da om meny­er­na så åter­ställs arbets­fi­ler­na till nyin­stal­la­tions­sta­tus.

Tänk på att vis­ning­en och pla­ce­ring­en av verk­tygs­fäl­ten åter­går till nyin­stal­la­tions­lä­ge om meny­er­na lad­das om!

 1. Skriv kom­man­dot menu­lo­ad på kom­man­do­ra­den och tryck ENTER.
 2. Klicka på den meny som ska lad­das om i dia­lo­gru­tan som visas:
  Helpdesk: Ladda om menyerna ic4 ic5 - steg 1
  Klicka på knap­pen Unload.
  Gör om den­na punkt för var­je meny­fil du vill lad­da om.
 3. Klicka på Browse-knap­pen och peka ut meny­fi­len som ska lad­das:
  Helpdesk: Ladda om menyerna ic4 ic5 - steg 2
  Kontrollera att Filformat är inställt på MNU files (*.mnu;*.mns).
  Klicka på knap­pen Öppna.
 4. Nu visas dia­lo­gru­tan Customization Groups igen. Klicka på knap­pen Load.
  Programmet kom­mer nu att bör­ja byg­ga nya ”arbets­fi­ler” (*.cui) för verk­tygs­fäl­ten. Det kan ta en stund bero­en­de på datorka­pa­ci­te­ten.
  Gör om punkt 3 och 4 för var­je meny­fil du vill lad­da.
  För att avslu­ta klic­kar du på knap­pen Close.

När pro­gram­met job­bat klart kan du bör­ja rita igen.

Standardsökvägar för de oli­ka meny­fi­ler­na.

Huvudmeny och verk­tygs­fält för Bricscad (fil­for­mat mås­te vara inställt på CUI files (*.cui):
BRICSCAD: C:\Program Files\Bricsys\Bricscad V11\UserDataCache\Support\en_US\default.cui

Menyer och verk­tygs­fält för ELPROCAD:
ELPRCDH: C:\ELPROCAD\ELPRic4\elprtb.mnu

Menyfil för snabb­kom­man­don via tan­gent­bor­det:
ELPRSC: C:\ELPROCAD\ELPRic4\elprsc.mnu

Betygsätt artikeln:0000