Ladda om menyerna (xt 16/17)

När meny­er­na lad­das ska­pas ”arbets­fi­ler” som pro­gram­met använ­der. Om arbets­fi­ler­na blir ska­da­de kan vis­sa kom­man­don upp­hö­ra att fun­ge­ra. Genom att lad­da om meny­er­na så åter­ställs arbets­fi­ler­na till nyin­stal­la­tions­sta­tus.

Tänk på att vis­ning­en och pla­ce­ring­en av verk­tygs­fäl­ten åter­går till nyin­stal­la­tions­lä­ge om meny­er­na lad­das om!

Skriv kom­man­dot menu­lo­ad på kom­man­do­ra­den och tryck ENTER:

Helpdesk: Ladda om menyerna xt16 xt17 - steg 1

Markera raden ELPRCDH, om den finns, och klic­ka på knap­pen Unload i dia­lo­gru­tan ovan.

Klicka nu på knap­pen Browse ‚peka ut filen elprtb.mnu och klic­ka på knap­pen Open:

Helpdesk: Ladda om menyerna xt16 xt17 - steg 2

Nu visas dia­lo­gru­tan Customizations igen, klic­ka där på knap­pen Load:

Helpdesk: Ladda om menyerna xt16 xt17 - steg 3

Programmet kom­mer nu att bör­ja byg­ga nya ”arbets­fi­ler” för verk­tygs­fäl­ten. Det kan ta en stund bero­en­de på datorka­pa­ci­te­ten.

När pro­gram­met har job­bat klart kan du klic­ka på knap­pen Close och bör­ja rita igen.

Betygsätt artikeln:0000