Lägga till kolumner i dialog för apparatval

  1. Öppna cfg-filen till ditt pro­jekt.
  2. Leta rätt på raden TDS_FIELDS och skriv där in enligt bil­den nedan:
    Helpdesk: TDS_FIELDS
    (det går att läg­ga till fler kolum­ner med ett mel­lanslag emel­lan)
  3. Spara filen och öpp­na ditt pro­jekt.
  4. Nu visas kolum­nen Eldata i dia­lo­gru­tan Välj appa­rat, se nedan:
    Helpdesk: Välj apparat

Vill du att den­na änd­ring ska använ­das vid nya pro­jekt änd­rar du på sam­ma sätt i filen \Elprg\elprocad.cfg

Betygsätt artikeln:0000