Licenshantering via TCP/IP-protokoll

Om kli­en­ten inte blir till­de­lad en licens från licens­ser­vern finns stor anled­ning att kon­trol­le­ra rät­tig­he­ter­na för den port som används.

Vid instal­la­tion av licens­han­te­ring­en på en licens­ser­ver i ett nät­verk kan man väl­ja att instal­le­ra med PIPE- eller TCP/IP-protokoll. Man ska abso­lut väl­ja TCP/IP-protokoll om det inte finns någon uppen­bar anled­ning till motsatsen.

När man valt TCP/IP-protokoll ska man även väl­ja vil­ken port som kom­mu­ni­ka­tio­nen med kli­en­ten ska ske på. Vanligtvis föreslås port 2333, det är även möj­ligt att väl­ja en annan port.

Viktigt

Oavsett vil­ken port som väljs så mås­te man se till att kom­mu­ni­ka­tion via por­ten är tillå­ten. Detta görs van­ligt­vis genom att läg­ga till en regel (Lägg till port) i Brandväggen (Windows-brandväggen eller annan).

Gemensamt för alla pro­gram­va­ror som över­va­kar kom­mu­ni­ka­tio­nen via por­tar­na är att UDP-protokoll mås­te tillå­tas för den val­da por­ten (nor­malt 2333).

Last updated byPetter Johansson
How did you like this article?0000