Normal Grid (ic 4.0/5.0 och ic Plan 2.0)

För att väx­la till Dotted grid i model­lä­get väl­jer du kom­man­dot Settings i menyn Settings. I dia­lo­gru­tan som visas boc­kar du för alter­na­ti­vet Dotted grid in 2D model spa­ce:

Hepldesk: Normal/dotted grid

För att spa­ra inställ­ning­en och stänga dia­lo­gen klic­kar du på det röda krys­set i det övre hög­ra hör­net.

Det kan behö­vas en pano­re­ring eller zoom­ning för att rity­tan ska upp­da­te­ras med det nya grid­mönst­ret.

Betygsätt artikeln:0000