Öppna en DWG direkt i Utforskaren

För att en DWG-fil ska öpp­nas kor­rekt i ELPROCAD via Utforskaren så mås­te DWG-formatet asso­cie­ras med ELPROCAD. När det­ta är gjort kan man sedan dub­bel­klic­ka på en DWG och direkt använ­da ELPROCADs alla rit­funk­tio­ner.

Följ ste­gen nedan för att asso­ci­e­ra en DWG-fil med ELPROCAD:

  1. Starta Utforskaren och blädd­ra till en mapp där en DWG-fil finns.
  2. Markera filen och högerk­lic­ka, välj meny­kom­man­dot Öppna med och sedan Välj en annan app:
  3. I näs­ta dia­log, boc­ka för alter­na­ti­vet Använd all­tid den­na app för att öpp­na .dwg-filer. Klicka sedan på alter­na­ti­vet Fler appar, scrol­la längst ner och välj Sök efter en annan app på den här datorn:
  4. I dia­lo­gen Öppna med, blädd­ra till den mapp där ELPROCAD är instal­le­rad. I en stan­dardin­stal­la­tion av ic Pro 5 så heter t.ex map­pen C:\ELPROCAD\ELPRic5.
  5. För ic 5, mar­ke­ra filen chlticad.5.exe och klic­ka på knap­pen Öppna.
  6. ELPROCAD star­tar nu kor­rekt, näs­ta gång kan man direkt dub­bel­klic­ka på en DWG-fil i Utforskaren.
Betygsätt artikeln:0000