Problem med Fonter och Styler i gamla projekt och ritningar (AutoCAD/ELPROCAD)

Stylen ELPR_ISO (gäl­ler även ISO) refe­re­rar till fon­ten ISO.SHX vil­ken är en gam­mal DOS-font som Autodesk tog bort ur AutoCAD:en för någ­ra år sedan. Vi har tagit bort fon­ten ur våra pro­gran i ver­sion 1.0 av IC samt fr.o.m LT ver­sion 5.

I våra nya TEMPLATE så är STYLEN ELPR_ISO omde­fi­ni­e­rad till ISOCP.SHX. När en DWG-fil öpp­nas så ersätts auto­ma­tiskt fon­ter som inte hit­tas med den font som är angi­ven som ALTERNATE FONTFILE, vil­ket default bru­kar vara SIMPLEX.SHX.

Lösningar

Alternativ 1
Definiera om STYLEN ELPR_ISO så att den refe­re­rar till fon­ten ISOCP.SHX istäl­let för ISO.SHX. Detta mås­te göras i var­je DWG-fil, men är den bäs­ta lös­ning­en på sikt.

Alternativ 2
Ändra ALTERNATE FONTFILE till ISOCP.SHX, då kom­mer tex­ter­na att visas på ett kor­rekt sätt men det blir ing­en för­änd­ring i DWG-filen. Ett bra sätt om man bara ska tit­ta på eller skri­va ut rit­ning­ar.

Alternativ 3
Kopiera fon­ten ISO.SHX från map­pen OLDFONTS till font­bib­li­o­te­ket. Klart säms­ta alter­na­ti­vet, man skju­ter pro­ble­met fram­för sig och mås­te slä­pa med sig gam­la fon­ter.

Alternativ 4 – kom­bi­ne­ra alter­na­tiv 1 och 2
Ändra ALTERNATE FONTFILE till ISOCP.SHX, då kom­mer tex­ter­na att visas på ett kor­rekt sätt men det blir ing­en för­änd­ring i DWG-filen. På rit­ning­ar som skall fort­sät­ta bear­be­tas, defi­ni­e­ra om STYLEN ELPR_ISO så att den refe­re­rar till fon­ten ISOCP.SHX istäl­let för ISO.SHX.

Vilket alter­na­tiv som pas­sar bäst för Er kan jag inte sva­ra på, men jag hål­ler på att använ­da alter­na­tiv 1.

Betygsätt artikeln:6000