Rättighetskrav vid installation av ELPROCAD

Installation av programmet

Installatören ska ha Administratörs-rät­tig­he­ter.

VIKTIGT: Innan instal­la­tio­nen av ELPROCAD LT eller ELPROCAD 17 påbör­jas ska AutoCAD/AutoCAD LT ha varit star­tad en gång av Installatören.

Används ”sto­ra” AutoCAD mås­te default­pro­fi­len «Unnamed pro­fi­le» fin­nas vid förs­ta upp­start av ELPROCAD LT/17.

Kontrollera, efter instal­la­tio­nen, om det finns någon rättning/patch till pro­gram­met på vår hemsida.

Använda programmet

Användaren ska som mini­mum ha Läs- och skriv­rät­tig­he­ter i map­pen ELPRic/LT/17 med under­map­par samt USERic/LT/17 med under­map­par. Observera att det även gäl­ler befint­li­ga filer, d.v.s. filer som kan ha en annan Ägare.

Inställningar för ELPROCAD ic som har med meny­er etc att göra lag­ras under HKEY_CURRENT_USER\Software\Bricsys\V13\en_US\Profiles\…

Inställningar för ELPROCAD LT/17 som har med meny­er etc att göra lag­ras under HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD/AutoCAD LT\…

Användaren mås­te där­för ha Läs- och skriv­rät­tig­he­ter i sitt eget CURRENT_USER-register. För att Användaren ska kun­na använ­da funk­tio­nen Ändra sök­väg till egna block behövs Läs- och skriv­rät­tig­he­ter för gen­vä­gar på Skrivbordet, pro­gram­grup­per samt i HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ELPROCAD.

(För 64bit OP: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\ELPROCAD)

Last updated byAndreas Miehling
How did you like this article?0020