Skapa projekt med anpassad schablonfil (ic 4.0/5.0)

För rekom­men­de­ra­de max­läng­der läs det­ta doku­ment >

 1. Öppna filen Epc94.txt i ELPRic4-mappen och gör för­änd­ring­en du öns­kar:
  Helpdesk: Epc94.txt
 2. Spara filen med sam­ma namn (kom­mer då att gäl­la för alla nya pro­jekt) eller ange ett nytt namn (kan då väl­jas ut för ett spe­ci­fikt pro­jekt).
 3. Öppna ditt pro­jekt som du vill ha läng­re post­be­teck­ning i. Välj Spara pro­jekt som ur Arkiv-menyn och klic­ka på knap­pen Schablonfil:
  Helpdesk: Inställningar / Schablonfil
 4. Välj din nya scha­blon­fil och klic­ka Öppna:
  Helpdesk: Ny schablonfil
 5. Välj att skri­va över ditt gam­la pro­jekt eller ska­pa ett nytt:
  Helpdesk: Spara som

För att det­ta ska slå ige­nom mås­te man först ana­ly­se­ra om alla rit­ning­ar i pro­jek­tet. Använd Projektautomatiken för att göra det­ta på ett smi­digt sätt.

Betygsätt artikeln:1000