Skapa projekt med anpassad schablonfil (LT/16/17)

För rekom­men­de­ra­de max­läng­der läs det­ta doku­ment >

 1. Öppna filen Epc94.txt i map­pen Elprlt6 och gör för­änd­ring­en enligt nedan:
  Helpdesk: Epc94.txt (LT)
 2. Öppna ditt pro­jekt som du vill ha läng­re post­bet. i. Välj Nytt projekt/Ändra pro­jekt och mar­ke­ra enligt bil­den:
  Helpdesk: Start/nytt (LT)
 3. Klicka OK och välj din nya scha­blon­fil:
  Helpdesk: Välj schablonfil (LT)
 4. Välj att skri­va över ditt gam­la pro­jekt eller ska­pa ett nytt:
  Helpdesk: Spara projekt (LT)

För att det­ta ska slå ige­nom mås­te man först ana­ly­se­ra om alla rit­ning­ar i pro­jek­tet.

Betygsätt artikeln:0000