Utskrift till PDF

Vi själ­va använ­der en pdf‐skrivare som heter BroadGun PdfMachine. Det är ing­et som vi säl­jer eller sup­por­tar men vi bru­kar rekom­men­de­ra den. En smart funk­tion är att den direkt kan skri­va in alla blad i en pdf.

Prova en fre­e­wa­re:
http://www.broadgun.com/genp/download.shtml


Versioner från ic 5.0

Historik: När det gäl­ler Previous Plot kan det vara bra att kän­na till att Bricsys (Bricscad) änd­rat i funk­tio­nen till V13. För den som öns­kar kan man läsa om det­ta på deras Forum.

För att använ­da sam­ma utskrifts­in­ställ­ning­ar vid var­je utskrift, och inte de uni­ka inställ­ning­ar­na som lag­ras i var­je dwg, används en anpas­sad Script. Utgå från scrip­ten Skriv ut på MinSkrivare. Se anvis­ning­en Anpassa scrip­ten Skriv ut på MinSkrivare. Kör sedan den anpas­sa­de scrip­ten med hjälp av Projektautomatiken:

Helpdesk: Projektautomatik / Utför script


Versioner lägre än ic 5.0

Börja med att öpp­na ”den förs­ta” dwgn och välj kom­man­dot Print under File-menyn. Kontrollera att alter­na­ti­vet Previous plot är valt (kom­man­de utskrif­ter blir då lika som före­gå­en­de):

Helpdesk: Use plot settings

Är inte inställ­ning­ar­na rätt änd­rar du des­sa och gör först en testut­skrift.

För att skri­va ut fle­ra blad sam­ti­digt använ­der du nu Projektautomatiken:

Helpdesk: Projektautomatik / skriv ut flera blad

Använder du enkel­blads­rit­ning­ar kan man behö­va köra en Script för att få utskrif­ten att fun­ge­ra till­freds­stäl­lan­de. Utgå från scrip­ten Plotta på ”Min skri­va­re”. Välj Edit script, ange din skri­va­re isf tex­ten MinSkrivare och spa­ra filen.

Betygsätt artikeln:1000