Välja valfri apparatgrupp till en Databasapparatdefinition (DAP) i ic 5

Det kan vara önsk­värt att kopp­la en Egen sym­bol till en val­fri Apparatgrupp isf grup­pen Egen Appdef. Anvisningen nedan beskri­ver hur man gör det­ta.

 1. Sätt in en Databasapparatdefinition (DAP) ur verk­tygs­fäl­tet Egna sym­bo­ler:
  Helpdesk: DAP egna symboler (ic 5)
 2. Högerklicka på attri­bu­tet Typ i dia­lo­gen Fyll i appa­rat.
 3. I dia­lo­gen Välj appa­rat klic­kar du på pil­knap­pen i lis­tan för Välj appa­rat­grupp:
  Helpdesk: Välj apparatgrupp
 4. Klicka på den Apparatgrupp du öns­kar använ­da till DAP:en, se ovan.
 5. Du kan nu väl­ja en Typ i den nya grup­pen. Klicka sedan på OK:
  Helpdesk: Välj apparatgrupp - Typ
 6. Klicka på OK i dia­lo­gen Fyll i appa­rat.

Du kan inte änd­ra grupp­till­hö­rig­het för en redan insatt egen appa­rat­de­fi­ni­tion, den mås­te då sät­tas in på nytt.

Betygsätt artikeln:0010