Välja valfri apparatgrupp till en Databasapparatdefinition (DAP)

Se först till att det finns minst en post ifylld för grup­pen EGEN APPDEF i appa­rat­da­ta­ba­sen. Detta är för att funk­tio­nen ska fun­ge­ra.

  1. Sätt in en Databasapparatdefinition (DAP) ur verk­tygs­fäl­tet Egna sym­bo­ler:
   Helpdesk: DAP egna symboler
  2. Högerklicka på Typ (se till att det finns minst en post ifylld i EGEN APPDEF).
  3. I dia­lo­gen Välj appa­rat klic­kar du på Ändra:
   Helpdesk: Välj apparat - ändra
  4. Klicka på en val­fri Apparatgrupp i dia­lo­gen Apparatdatabas.
  5. Klicka på en post i den ovan val­da appa­rat­grup­pen, det­ta mås­te göras för att grup­pen ska bli utvald:
   Helpdesk: Apparatdatabas utvald
   Klicka på OK.
  6. Du är till­baks i dia­lo­gen Välj appa­rat och kan nu väl­ja en Typ i den nya grup­pen. Klicka på OK.
  7. Klicka på OK i dia­lo­gen Fyll i appa­rat.

Du kan inte änd­ra grupp­till­hö­rig­het för en redan insatt egen appa­rat­de­fi­ni­tion, den mås­te då sät­tas in på nytt.

Betygsätt artikeln:1000