Support för
ELPROCAD ic 5 upphör

I takt med att vi utveck­lar ELPROCAD så har det nu bli­vit dags att avslu­ta sup­por­ten för ic 5.

Anledningarna är många men den huvud­sak­li­ga anled­ning­en är att pro­gram­met har kon­stru­e­rats för Windows 7 som nume­ra inte sup­por­tas av Microsoft. I kom­bi­na­tion med att Windows 10 kon­ti­nu­er­ligt utveck­las kan funk­tio­na­li­te­ten för ic 5 inte läng­re garanteras.

Den 30:e juni 2022 avslu­tar vi där­för sup­port för ELPROCAD ic 5. Vi vill där­för påmin­na alla våra kun­der med Serviceavtalsom fort­fa­ran­de använ­der ic 5 att påbör­ja migre­ring till ic 2021.

Vad innebär detta för dig som kund?

ELPROCAD ic 5 kom­mer fort­fa­ran­de fun­ge­ra på era dato­rer men PROCAD Systems kom­mer ej läng­re till­han­da­hål­la sup­port vid följande:

   • Tekniska pro­blem
   • Installationsproblem
   • Licenshantering
   • Hårdvarulås
   • Handhavande

Du kan fort­sät­ta att använ­da ic 5 som van­ligt men vi rekom­men­de­rar att ni upp­da­te­rar till vår senas­te version.

ELPROCAD ic 2021 är en vida­re­ut­veck­ling av ic 5 och ic 6 och är, till skill­nad från ic 5, fullt kom­pa­ti­belt med Windows 10. Det går bra att ha ic 5 och ic 2021 instal­le­ra­de sam­ti­digt en tid för att hin­na tes­ta alla pro­jekt i ic 2021 innan ni avinstal­le­rar ic 5.

Vad bör ni göra nu?

Icon awesome-save

1. Säkerhetskopiera era filer

Kopiera filer och mal­lar som ni
använ­der i era pro­jekt. Dessa går att använ­da i sena­re ver­sio­ner av ELPROCAD.
Icon awesome-download

2. Ladda ned och installera ELPROCAD ic 2021

Logga in på Mina Sidor och lad­da ned vår senas­te ver­sion. Den som är licen­s­an­sva­rig på före­ta­get hit­tar dess­utom alla akti­ve­rings­nyck­lar ni behöver.
Icon awesome-hands-helping

3. Läs vår guide på Helpdesk för att komma igång

För att göra över­gång­en från ic 5 så smi­dig som möj­ligt så har vi ska­pat en gui­de på vår Helpdesk.

Vad är nytt i ELPROCAD sedan ic 5?

pdf

1. Skapa PDF

Utskrift och export till PDF har nu bli­vit enkla­re och smi­di­ga­re än någon­sin. Nya funktionen
Skapa PDF, som körs direkt från Projektmiljön, ska­par kor­rek­ta och sök­ba­ra PDF- filer av era rit­ning­en med bara en knapp­tryck­ning. Man kan även läg­ga till klick­ba­ra kors­re­fe­ren­ser och vattenstämpel.
externa-dokument

2. Externa dokument

Lägg till Externa doku­ment i pro­jekt­trä­det. Med den­na funk­tion ges möj­lig­he­ten att, för­u­tom de doku­ment som ELPROCAD pro­du­ce­rar, läg­ga till ytter­li­ga­re doku­ment i pro­jekt­struk­tu­ren. De doku­ment som läggs till i pro­jekt­trä­det går ock­så att skri­va ut med funk­tio­nen Skapa PDF och kan på så sätt inklu­de­ras som en del av dokumentationen.
projektmallar

3. Kundanpassade projektmallar

Kom snabbt igång mel­lan pro­jekt med kund­spe­ci­fi­ka blan­ket­ter, rap­por­ter, logo­ty­per och appa­ra­ter – och dela på pro­jekt­mal­lar över nätverk.
USB-lock

4. Mjukvarulås för licenser

En stor nyhet med sena­re ver­sio­ner av ELPROCAD är att vi nume­ra har mjuk­va­runyck­lar istäl­let för USB-lås. Detta för­enklar admi­nist­ra­tio­nen av licen­ser­na och det finns ing­en risk för att hård­va­ra går sön­der och för­se­nar arbetet.
dwg

5. Uppdaterad CAD-motor: BricsCAD V19

Stöd för DWG 2018-formatet.

Frågor och svar

Hur upp­da­te­rar jag till senas­te ver­sio­nen av ELPROCAD?

Om ni har Serviceavtal, log­ga in på Mina Sidor och lad­da ned ELPROCAD. Där hit­tar du även era aktiveringsnycklar.

Läs mer på vår Helpdesk.

Om ni sak­nar Serviceavtal, kon­tak­ta oss på order@elprocad.com så hjäl­per vi till med en offert.

Kan jag köra ic 5 paral­lellt med sena­re ver­sio­ner av ELPROCAD?

Ja det går abso­lut. Det kan vara bra att ha båda ver­sio­ner­na instal­le­ra­de sam­ti­digt en peri­od för att göra över­gång­en smidig.

Kan jag fort­fa­ran­de arbe­ta i pro­jekt ska­pa­de i ic 5?

Absolut, ingen­ting kom­mer slu­ta fun­ge­ra när du har upp­da­te­rat från ic 5. Om du har pro­jekt som är ska­pa­de i en äld­re ver­sion av ELPROCAD så kan du fort­fa­ran­de arbe­ta med dem i sena­re ver­sio­ner av ELPROCAD men du kan behö­va änd­ra sökvägar.

Läs mer på vår Helpdesk.

Vad gör jag med vårt gam­la USB-lås?

När du har upp­gra­de­rat din licens till en nya­re ver­sion och allt fun­ge­rar så vill vi gär­na att du skic­kar till­ba­ka ditt gam­la lås till oss.

Läs mer på vår Helpdesk.