Tillbaka till utbildningar  ELPROCAD Pro Grundkurs

ELPROCAD Pro Grundkurs

Kursmål

Efter avslu­tad kurs skall del­ta­gar­na kun­na pro­du­ce­ra en full­stän­dig eldo­ku­men­ta­tion i ELPROCAD ic Pro inne­hål­lan­de krets­sche­man med kors­re­fe­ren­ser, mon­ta­ge­rit­ning­ar, ytt­re anslut­nings­sche­man, appa­rat­lis­tor samt diver­se övri­ga rapporter.

Vem bör delta?

Konstruktörer, rita­re och under­hålls­per­so­nal, som skall använ­da ELPROCAD ic Pro eller ELPROCAD xt Pro som rit- och kon­struk­tions­hjälp­me­del vid upp­rät­tan­de av eldoku-mentation inne­hål­lan­de appa­rat­lis­tor och korsreferenser.

Förkunskaper

Vissa kun­ska­per i CAD.

Kurslängd

3 dagar 
Se kom­man­de kurstillfällen 

Innehåll

 1. Introduktion
 2. Installation
  • Katalogstruktur
  • Beskrivning av ingå­en­de filer
 3. Arbetsmetodik
  • Verktygsfält
  • Olika rit­sätt
  • Symbolstandarder
 4. Rita oli­ka dokument 
  • Egna rit­nings­blan­ket­ter
  • Kretsschema
  • Montage
  • Yttre anslut­nings­sche­ma
  • Flerbladsritningar
  • Göra egna symboler
 5. Redigera
  • Ritkommandon
  • Hantering av texter
  • Ändringskommandon
  • Arbeta med attribut
 6. Uppläggning av projekt 
  • Projektinformation
  • Apparatdatabas
  • Projektfil
 7. Databashantering
  • Ifyllnad av Apparatdatabas
  • Analys av ritningar
  • Koppla till­be­hör
  • Egna Apparatdefinitioner
  • Bladhänvisning
  • Kontrollfunktion
  • Projekt redi­ge­ring
 8. Rapportutskrifter
  • Rapportmallar
  • Egna Rapporter
 9. Korsreferenser
  • Linjal, bla­din­del­ning
  • Kontaktbilder
  • Signalbeteckning
  • Generering av korsreferenser
 10. Systemmeddelanden
  • Tolkning
  • Åtgärder
  • Hjälpfunktioner för felsökning

Kommande kurstillfällen

Du kan även boka plats via utbildning@elprocad.com eller 021 81 60 00.