Kurs

Lærerledet internship og teori i ELPROCAD‐pakken.

Registrer deg for kom­men­de kurs, fore­slå nye mulig­he­ter eller skred­der­sy et kurs.

Vi står for kurs­ma­te­ri­ell, data­ma­ski­ner, lunsj og kaf­fe!

Kurser du?

Vi stil­ler med gle­de opp på kur­set for deg!

Vi anbe­fa­ler at hver del­ta­ker får en data­ma­skin hver seg, og kur­set har minst 4 del­ta­ke­re.

Pris til­bys

Skreddersydd kurs

Innhold, leng­de, plas­se­ring til­pas­ses etter ditt behov:

Se igjennom nyhetene

Ikke gå for­tapt mens du utfors­ker nye funk­sjo­ner

Oppfølging

Kom raskt i gang med dokument‐ og teg­ningad­mi­ni­stra­sjon, backup­ru­ti­ner etc.

Kansellering

Eventuell refu­sjon vars­les til oss senest syv virke­da­ger før kurs­start. Ved sene­re til­bake­mel­ding uten lege­at­test vil hele kurs­av­gif­ten bli belas­tet.

Vi for­be­hol­der oss ret­ten til å avly­se kurs med for få regist­re­rin­ger. I det­te til­fel­le blir det vars­let senest fem virke­da­ger før kur­set star­ter.

Mina sidor