KAMPANJ: 15% på BricsCAD! Använd rabatt­ko­den bricscad15 fram till den 30 november.

Gå till butiken!

ic 2020

ELPROCAD ic 2020 stöder det senaste DWG 2018-formatet. Med BricsCAD V19 kan du frigöra mer plats på ritytan och jämföra dokumentversioner

xt 2020

ELPROCAD xt 2020

Nytt för ELPROCAD xt 2020 är stöd för AutoCAD 2020 och DWG 2018, sam­lad och sök­bar pro­jekt­do­ku­men­ta­tion, kun­dan­pas­sa­de pro­jekt­mal­lar och myc­ket mer.

BricsCAD

Köp BricsCAD, framtidens CAD-plattform

Slipp byte av licensmo­dell. Köp din BricsCAD-licens en gång och äg den för alltid.

BricsCAD är kom­pa­ti­belt med ditt nuva­ran­de CAD-program. Filer och pro­gram impor­te­ras direkt. Flytta på bara någ­ra minuter.

CAD för elritningar

En komplett CAD-lösning med symboler och funktioner för elkonstruktörer och installatörer.

ELPROCAD xt

Symboler och funk­tio­ner för elrit­ning­ar i ett tillägg till AutoCAD®.

ELPROCAD ic

Komplett CAD-lösning för elrit­ning­ar i BricsCAD®, ett kraftullt CAD-program från Bricsys®.

ELPROCAD ic Plan

Komplett CAD-lösning för instal­la­tions­rit­ning­ar i BricsCAD®, ett kraftullt CAD-program från Bricsys®.

ELPROCAD xt

Symboler och funk­tio­ner för elrit­ning­ar i AutoCAD®

Dokumentation, guider, hjälpartiklar

Besök vårt bib­li­o­tek för manu­a­ler, van­li­ga frå­gor, symbol- och meny­gui­der samt råd och anvisningar.

What is Lorem Ipsum?

Lorem Ipsum is simply dum­my text of the prin­ting and type­set­ting indu­stry. Lorem Ipsum has been the indu­stry’s stan­dard dum­my text ever sin­ce the 1500s, when an unk­nown prin­ter took a gal­ley of type and scram­bled it to make a type spe­ci­men book. It has sur­vi­ved not only five cen­tu­ri­es, but also the leap into electro­nic type­set­ting, remai­ning essen­ti­al­ly unchang­ed. It was popu­la­ri­sed in the 1960s with the rele­a­se of Letraset she­ets con­tai­ning Lorem Ipsum pas­sa­ges, and more recent­ly with desk­top publishing soft­wa­re like Aldus PageMaker inclu­ding ver­sions of Lorem Ipsum.

Why do we use it?

It is a long established fact that a rea­der will be dis­trac­ted by the rea­dab­le con­tent of a page when loo­king at its lay­out. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less nor­mal dis­tri­bu­tion of let­ters, as oppo­sed to using ’Content here, con­tent here’, making it look like rea­dab­le English. Many desk­top publishing pac­ka­ges and web page edi­tors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for ’lorem ipsum’ will unco­ver many web sites still in their infan­cy. Various ver­sions have evol­ved over the years, some­ti­mes by acci­dent, some­ti­mes on pur­po­se (injec­ted humour and the like).

Where does it come from?

Contrary to popu­lar beli­ef, Lorem Ipsum is not simply ran­dom text. It has roots in a pie­ce of clas­si­cal Latin lite­ra­tu­re from 45 BC, making it over 2000 years old. Richard McClintock, a Latin pro­fes­sor at Hampden-Sydney College in Virginia, looked up one of the more obscu­re Latin words, con­sec­te­tur, from a Lorem Ipsum pas­sage, and going through the cites of the word in clas­si­cal lite­ra­tu­re, disco­ve­red the undoub­tab­le sour­ce. Lorem Ipsum comes from sec­tions 1.10.32 and 1.10.33 of ”de Finibus Bonorum et Malorum” (The Extremes of Good and Evil) by Cicero, writ­ten in 45 BC. This book is a tre­a­ti­se on the the­o­ry of ethics, very popu­lar during the Renaissance. The first line of Lorem Ipsum, ”Lorem ipsum dolor sit amet..”, comes from a line in sec­tion 1.10.32.

The stan­dard chunk of Lorem Ipsum used sin­ce the 1500s is repro­du­ced below for tho­se inte­res­ted. Sections 1.10.32 and 1.10.33 from ”de Finibus Bonorum et Malorum” by Cicero are also repro­du­ced in their exact ori­gi­nal form, accom­pa­ni­ed by English ver­sions from the 1914 trans­la­tion by H. Rackham.

Where can I get some?

There are many vari­a­tions of pas­sa­ges of Lorem Ipsum avai­lab­le, but the majo­ri­ty have suf­fe­red alte­ra­tion in some form, by injec­ted humour, or ran­do­mi­sed words which don’t look even slight­ly beli­e­vab­le. If you are going to use a pas­sage of Lorem Ipsum, you need to be sure the­re isn’t anyt­hing embar­ras­sing hid­den in the midd­le of text. All the Lorem Ipsum gene­ra­tors on the Internet tend to repe­at pre­de­fi­ned chunks as neces­sa­ry, making this the first true gene­ra­tor on the Internet. It uses a dic­tio­na­ry of over 200 Latin words, com­bi­ned with a hand­ful of model sen­tence structu­res, to gene­ra­te Lorem Ipsum which looks rea­so­nab­le. The gene­ra­ted Lorem Ipsum is the­re­fo­re always free from repe­ti­tion, injec­ted humour, or non-characteristic words etc.

What is Lorem Ipsum?

Lorem Ipsum is simply dum­my text of the prin­ting and type­set­ting indu­stry. Lorem Ipsum has been the indu­stry’s stan­dard dum­my text ever sin­ce the 1500s, when an unk­nown prin­ter took a gal­ley of type and scram­bled it to make a type spe­ci­men book. It has sur­vi­ved not only five cen­tu­ri­es, but also the leap into electro­nic type­set­ting, remai­ning essen­ti­al­ly unchang­ed. It was popu­la­ri­sed in the 1960s with the rele­a­se of Letraset she­ets con­tai­ning Lorem Ipsum pas­sa­ges, and more recent­ly with desk­top publishing soft­wa­re like Aldus PageMaker inclu­ding ver­sions of Lorem Ipsum.

Why do we use it?

It is a long established fact that a rea­der will be dis­trac­ted by the rea­dab­le con­tent of a page when loo­king at its lay­out. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less nor­mal dis­tri­bu­tion of let­ters, as oppo­sed to using ’Content here, con­tent here’, making it look like rea­dab­le English. Many desk­top publishing pac­ka­ges and web page edi­tors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for ’lorem ipsum’ will unco­ver many web sites still in their infan­cy. Various ver­sions have evol­ved over the years, some­ti­mes by acci­dent, some­ti­mes on pur­po­se (injec­ted humour and the like).

Utbildning

Vi erbju­der kur­ser inom alla våra pro­gram och på oli­ka kun­skaps­ni­vå­er anting­en hos oss, hos er eller hos åter­för­säl­ja­re. I samt­li­ga kur­ser var­vas teo­ri med lärar­led­da prak­tis­ka övningar.

Dessutom utfor­mar vi före­tagsin­ter­na kur­ser efter ditt före­tags spe­ci­fi­ka krav och önskemål.

Kommande kur­ser

Onlinekurs – Grundkurs i ELPROCAD ic Pro
9 mars — 11 mars, Distanskurs via Teams

Onlinekurs – Grundkurs i ELPROCAD ic Pro
23 mars — 25 mars, Distanskurs via Teams

Onlinekurs/Kurslokal – Grundkurs i ELPROCAD ic Pro
20 april — 22 april, Västerås

Onlinekurs – Grundkurs i ELPROCAD ic Pro
18 maj — 20 maj, Distanskurs via Teams

Onlinekurs/Kurslokal – Grundkurs i ELPROCAD ic Pro
25 maj — 27 maj, Västerås

Om företaget

PROCAD Systems AB utveck­lar sedan 1985 en av Sveriges ledan­de elap­pli­ka­tio­ner, en pro­gram­fa­milj som heter ELPROCAD.

Programmen effek­ti­vi­se­rar din elkon­struk­tion väsent­ligt och utgör ock­så en ny platt­form där du kan växa vida­re i din egen automationsgrad.

Bakom pro­gram­men finns per­so­nal med en lång egen eltek­nisk bak­grund, data­pro­gram­me­ring och kun­nan­de inom industri­au­to­ma­tion. Programmen säljs i hela nor­den och runt om i världen.

PROCAD Systems AB till­han­da­hål­ler sup­port på pro­gram­men, mot kun­der och åter­för­säl­ja­re. Naturligtvis kan vi ock­så till­han­da­hål­la utbild­ning på pro­gram­men både i egna loka­ler eller ute hos kund.

Mina Sidor