Support

Hitta svar på de vanligaste frågorna, eller få support via Serviceavtal eller Klippkort.

Letar du efter de senas­te upp­da­te­ring­ar­na?
Gå till ned­ladd­ning­ar

1. Hitta lösning

Börja med vår hel­p­desk där vi ger svar på de van­li­gas­te tek­nis­ka frå­gor­na kring ELPROCAD.

Kolla även i Kom igång‐häftet och manu­a­ler­na som följ­de med din pro­gram­va­ra.

2. Beställ Serviceavtal

Support går att få genom anting­en Serviceavtal eller Klippkort.

Med Serviceavtal får du till­gång till de senas­te ver­sio­ner­na, kon­ti­nu­er­li­ga upp­da­te­ring­ar, och sup­port.

Du som nyli­gen köpt ELPROCAD‐licens har fått 6 måna­der Serviceavtal på köpet.

3. Kontakta support

Du som har Serviceavtal eller Klippkort kan kon­tak­ta oss via sup­port­for­mu­lä­ret.

Har du köpt ELPROCAD via en åter­för­säl­ja­re?

Kontakta då åter­för­säl­ja­ren som sål­de pro­duk­ten till dig.

Se åter­för­säl­ja­re

Svenska