• Alla
  • Allmänt
  • Klientinstallation
  • Serverinstallation

Adressfil till licensservern

Adressfilen, cne­taddr, används av kli­en­ten för att kun­na hit­ta licens­ser­vern i ett nät­verk och där­med få en licens till­de­lad. Filen ska­pas av licens­ser­vern när licens­pro­gram­met ELPROCAD NLS […]

Ändra grundinställningen för nya projekt

De inställ­ning­ar som används när nya pro­jekt ska­pas lag­ras i en kon­fi­gu­ra­tions­fil, elprocad.cfg. Dessa pre­sen­te­ras i dia­lo­gen ELPROCAD Inställningar. För att enkelt kun­na änd­ra des­sa leve­re­ras en pro­jekt­fil, […]

Drivrutiner till hårdvarulås på Windows 7/8/10

Alla använ­da­re som har för avsikt att instal­le­ra om sin befint­li­ga ELPROCAD på en dator med Windows 7, 8 och 10 mås­te lad­da ner nya driv­ru­ti­ner för […]

Hantering av utcheckningsbara licenser

I licens­pro­gram­met på kli­en­ten finns menyn Transfer, där man kan väl­ja de antal dagar som utcheck­ning­en skall gäl­la. En licens kan chec­kas ut från 1 till 30 dagar. […]

Hur installerar jag ELPROCAD?

Våra pro­gram­va­ror kan lad­das ner här. Allmän infor­ma­tion angå­en­de instal­la­tion av ELPROCAD hit­tar du här. Vid instal­la­tion på Windows 10 är föl­jan­de en bra prax­is: Stäng till­fäl­ligt […]

Installera en licensservermiljö med ELPROCAD NLS NT

Följ des­sa (grova) steg för att instal­le­ra en mil­jö med en licens­ser­ver samt kli­en­ter. (Där det nedan står ic5 ersätts med den pro­dukt som ska instal­le­ras.) […]

Installera ic Basic/Pro och Plan ic på samma dator

Installation av pro­gram­men Börja med att instal­le­ra ELPROCAD ic Plan. Sätt i instal­la­tions­ski­van och följ anvis­ning­ar­na på skär­men. När licens­num­mer samt auk­to­ri­sa­tions­ko­der efter­frå­gas ska de licens­upp­gif­ter som […]

Klienten hittar inte låset på licensservern

Om Adressfilen (se anvis­ning Adressfil till licens­ser­vern) är kor­rekt men kli­en­ten hit­tar ändå inte låset på licens­ser­vern kan det bero på ett kom­pa­bi­li­tets­pro­blem. Detta kan ske […]

Köra NLS som tjänst

Från och med 2012-03 finns det möj­lig­het att instal­le­ra licens­pro­gram­met på ser­vern som en tjänst direkt under instal­la­tion. För att köra ett äld­re licens­pro­gram som en […]

Licenshantering via TCP/IP-protokoll

Om kli­en­ten inte blir till­de­lad en licens från licens­ser­vern finns stor anled­ning att kon­trol­le­ra rät­tig­he­ter­na för den port som används. Vid instal­la­tion av licens­han­te­ring­en på en […]

Problem att starta ELPROCAD ic i Windows 7/8/10

Följ den­na instruk­tion om någon av dia­lo­gru­tor­na nedan visas när ELPROCAD ic Basic, Pro eller Plan star­tas: Gör så här: Stäng ner dia­lo­gru­tan och ev. pro­gram­met. Gå […]

Rättighetskrav vid installation av ELPROCAD

Installation av pro­gram­met Installatören ska ha Administratörs-rät­tig­he­ter. VIKTIGT: Innan instal­la­tio­nen av ELPROCAD LT eller ELPROCAD 17 påbör­jas ska AutoCAD/AutoCAD LT ha varit star­tad en gång av […]

Server- och klientinstallation av ic Pro NLS och ic Plan NLS samtidigt

Installation på ser­vern Börja med att instal­le­ra ELPROCAD ic Plan NLS. Sätt i instal­la­tions­ski­van och följ anvis­ning­ar­na på skär­men. När licens­num­mer samt auk­to­ri­sa­tions­ko­der efter­frå­gas ska de licens­upp­gif­ter […]