PROCAD Systems AB – Allmänna köpevillkor

1 Företagsinformation

PROCAD Systems AB (orga­ni­sa­tions­num­mer 556194 – 4991) har sitt säte i Västerås. Företagets post­a­dress är Transformatorgatan 2, 721 37 Västerås.

Önskar ni att kom­ma i kon­takt med oss, skic­ka ett mail till info@elprocad.com med ditt ären­de och dina kon­takt­upp­gif­ter så hör vi av oss inom kort.

2 Beställning

När ni slut­fört er beställ­ning skic­kas en order­be­kräf­tel­se till er e‑postadress. I bekräf­tel­sen fin­ner ni alla upp­gif­ter om pro­duk­ter, pris, fakturerings- och leve­rans­a­dress. Är något fel i order­be­kräf­tel­sen bör ni ome­del­bart kon­tak­ta oss via e‑post till order@elprocad.com.

3 Leverans

Våra nor­ma­la leve­rans­ti­der är 1 – 4 dagar. OBS! Beställningar lag­da på hel­ger skic­kas tidi­gast på förs­ta helg­fri dag. Leverans av pro­gram­va­ra sker genom ned­ladd­ning till kun­dens dator. Om för­se­ning­ar i leve­ran­sen skul­le upp­stå (utan att vi har med­de­lat er om läng­re leve­rans­tid) kan ni kon­tak­ta oss på e‑postadress: order@elprocad.com.

4 Betalning

Betalning skall ske inom 30 dagar från fak­tu­ra­da­tum, om ing­et annat avta­lats. Betalning sker genom fak­tu­ra eller efter över­ens­kom­mel­se även genom kortbetalning/banköverföring . Vid för­se­nad betal­ning har vi rätt att ta ut dröjsmåls­rän­ta enligt rän­te­la­gen samt lagstad­gad påmin­nel­se­av­gift och inkas­so­av­gift, inne­fat­tan­de indriv­nings­kost­na­der. Samtliga pro­duk­ter till­hör PROCAD Systems AB till dess att full betal­ning har erlagts.

5 Priser

Alla pri­ser i webb­s­ho­pen anges i SEK och alla pri­ser är exklu­si­ve moms. Vi reser­ve­rar oss för pri­sänd­ring­ar orsa­kat av pri­sänd­ring från leve­ran­tör, fel­tryck i pris­lis­tan samt fel­ak­tig­he­ter i pri­ser bero­en­de på fel­ak­tig infor­ma­tion och för­be­hål­ler oss rät­ten att juste­ra priset.

5.1 Offert och beställning

En skrift­lig offert gäl­ler i 30 dagar från offert­da­tum, om ej annat anges i offer­ten. Avtal ska anses ha träf­fats när mot­ta­ga­ren av offer­ten (”Beställaren”) har accep­te­rat offer­ten och där­ef­ter erhål­lit Orderbekräftelse av PROCAD Systems AB. (”Beställaren”) har ett ansvar att nog­grant kon­trol­le­ra att Orderbekräftelsen är kor­rekt och ome­del­bart med­de­la PROCAD Systems AB för det fall den inne­hål­ler fel­ak­tig­he­ter, dock senast inom 3 dagar från mot­ta­gan­det av Orderbekräftelsen.

(”Beställaren”) ska i sam­band med att offer­ten accep­te­ras ange den e‑postadress, post­a­dress eller e‑faktura till vil­ken (”Beställaren”) öns­kar att PROCAD Systems AB ska sän­da fak­tu­ror och övri­ga meddelanden.

5.2 Reklamation och klagomål

Beträffande garan­ti­vill­ko­ren gäl­ler vill­ko­ren från våra respek­ti­ve leverantörer.

(”Beställaren”) mås­te all­tid kon­tak­ta oss för ett god­kän­nan­de innan en defekt vara retur­ne­ras. Klagomålet ska skic­kas ome­del­bart efter att defek­ten har upp­täckts till order@elprocad.com.

5.3 Konsumentskyddslagstiftning (privatpersoner)

Vi besik­ti­gar alla pro­duk­ter innan des­sa skic­kas till er. Skulle pro­duk­ten ändå vara ska­dad eller fel­ex­pe­di­e­rad när den anlän­der åtar vi oss i enlig­het med gäl­lan­de kon­su­ment­skydds­lag­stift­ning att kost­nads­fritt åtgär­da felet.

5.4 Hur går ni tillväga vid reklamation? (privatpersoner)

Eventuella fel och defekt ska all­tid rekla­me­ras till order@elprocad.com där ni anger ert namn, din adress, e‑postadress, order­num­mer och en beskriv­ning av felet.

Om vi inte lyc­kas åtgär­da felet eller leve­re­ra en lik­nan­de pro­dukt, åter­be­ta­lar vi er för den defek­ta pro­duk­ten i enlig­het med gäl­lan­de kon­su­ment­skydds­lag­stift­ning. Vi står för retur­frakt vid god­kän­da reklamationer.

Vi för­be­hål­ler oss rät­ten att neka en rekla­ma­tion om det visar sig att varan inte är fel­ak­tig i enlig­het med gäl­lan­de kon­su­ment­skydds­lag­stift­ning. Vid rekla­ma­tio­ner föl­jer vi rikt­lin­jer från Allmänna Reklamationsnämnden, se www.arn.se.

6 Ansvarsbegränsning

Vi tar ing­et ansvar för indi­rek­ta ska­dor som kan upp­stå på grund av produkten.

Vi accep­te­rar ing­et ansvar för förseningar/fel till följd av omstän­dig­he­ter utan­för före­ta­gets rådan­de (Force Majeure). Dessa omstän­dig­he­ter kan exem­pel­vis vara arbets­kon­flikt, elds­vå­da, krig, myn­dig­hets­be­slut, för­mins­kad eller ute­bli­ven leve­rans från leverantör.

Vidare tas ing­et ansvar för even­tu­el­la för­änd­ring­ar på produkter/produktegenskaper som änd­rats av respek­ti­ve leve­ran­tör och and­ra fak­to­rer utan­för vår kontroll.

7 Schemalagda och företagsanpassade kurser

7.1 Återbud

Eventuellt åter­bud med­de­las oss senast 14 arbets­da­gar före kurs­start. Vid sena­re åter­bud utan läka­rin­tyg debi­te­ras hela kursavgiften.

7.2 Inställning av schemalagd kurs

Vi för­be­hål­ler oss rät­ten att stäl­la in en kurs med för få anmäl­ning­ar. Detta med­de­las i så fall senast fem arbets­da­gar före kursstart.

8 Produktinformation

Vi reser­ve­rar oss för even­tu­el­la tryck­fel på den­na webb­plats samt slut­för­sälj­ning av produkter.

9 Ändringar till de Allmänna Köpevillkoren

Vi för­be­hål­ler oss rät­ten att när som helst före­ta änd­ring­ar i vill­ko­ren. Ändringar av vill­ko­ren kom­mer att pub­li­ce­ras onli­ne på webb­plat­sen. De änd­ra­de vill­ko­ren anses accep­te­ra­de i sam­band med order eller besök på webbplatsen.

10 Tvist och skiljedom

Om en tvist upp­står mel­lan par­ter­na om tolk­ning­en eller rätts­ver­kan av köpe­av­ta­let mel­lan par­ter­na, skall tvis­ten först för­sö­ka lösas genom för­hand­ling­ar par­ter­na emellan.

Om för­hand­ling­ar­na inte löses inom 30 dagar, kan ende­ra par­ten begä­ra att tvis­ten ska lösas med slut­ligt avgö­ran­de enligt skil­je­dom i Sverige enligt lagen om civil­rätts­li­ga pro­ces­ser. Vid oenig­het över utnäm­ning­en av skil­je­dom­stol skall den­na utses av doma­re vid Västerås tingsrätt.

Tvist gäl­lan­de tolk­ning­en eller tillämp­ning­en av des­sa all­män­na vill­kor ska tol­kas i enlig­het med svensk rätt och lag.

10.1 Allmänna Reklamationsnämnden (privatpersoner)

I till­fäl­le av att tvist inte kan lösas i sam­för­stånd mel­lan par­ter­na, kan ni som pri­vat­kund vän­da er till Allmänna Reklamationsnämnden, se arn.se. För boen­de i ett annat EU-land än Sverige kan man läm­na kla­go­mål onli­ne via EU-kommissionens platt­form för med­ling i tvis­ter, se https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Vid even­tu­ell tvist föl­jer vi beslut från ARN eller mot­sva­ran­de tvistlösningsorgan.

Rev. 2022-01-01