ELPROCAD ic Plan är en komplett CAD-lösning med BricsCAD®, ett kraftfullt CAD-program från Bricsys®, som underlättar och effektiviserar arbetet med elritningar.

ELPROCAD ic Plan

  • Symboler och funk­tio­ner för att rita instal­la­tions­rit­ning­ar inom kana­li­sa­tion, kraft, belys­ning, och tele­kom­mu­ni­ka­tion på ett effek­tivt sätt
  • Skapa över­sikts­sche­man inom kraft och tele­kom­mu­ni­ka­tion, cen­tral­spe­ci­fi­ka­tion, samt enlin­je­sche­man
  • Automatiska sym­bolav­stånd till vägg
  • Ledningsdragning
  • Lagerhantering
  • Matrisinsättning av sym­bo­ler
  • Skapa enkelt egna arma­tu­rer och sym­bo­ler
  • M.m.

Singellicens

20 900 SEK

Uppdatering
Från alla tidi­ga­re ic Plan.

12 900 SEK

Programmet han­te­rar dwg-filer, är till­gäng­ligt på svens­ka samt fun­ge­rar på Windows 7, 8 och 10 med 32 och 64-bit.

Har ni speciella önskemål?

Kontakta oss gärna om du vill ha hjälp med någon specialanpassning ihop med våra program.

Vi har myc­ket lång erfa­ren­het av pro­gram­ut­veck­ling ihop med oli­ka CAD-program. Vi hjäl­per dig även med att ta fram spe­ci­fi­ka sym­bo­ler, rit­nings­blan­ket­ter, rap­por­ter, data­baskopp­ling­ar m.m.

Mina Sidor