ELPROCAD ic Plan är en komplett CAD-lösning med BricsCAD®, ett kraftfullt CAD-program från Bricsys®, som underlättar och effektiviserar arbetet med elritningar.

Licenser

  • ELPROCAD ic Plan

    Komplett CAD-lösning för instal­la­tions­rit­ning­ar.

    Vid upp­gra­de­ring
    Välj först det pas­san­de upp­gra­de­rings­al­ter­na­ti­vet. Ange sedan licens­num­ren för alla licen­ser du vill upp­gra­de­ra i for­mu­lä­ret nedan­för lis­tan. Kontakta oss för fler upp­gra­de­rings­al­ter­na­tiv om du inte hit­tar ett pas­san­de upp­gra­de­rings­al­ter­na­tiv i listan.

    12 900 kr20 900 kr (exkl. moms)

Programmet han­te­rar dwg-filer, är till­gäng­ligt på svens­ka samt fun­ge­rar på Windows 7, 8 och 10 med 64 bit.

Har ni speciella önskemål?

Kontakta oss gärna om du vill ha hjälp med någon specialanpassning ihop med våra program.

Vi har myc­ket lång erfa­ren­het av pro­gram­ut­veck­ling ihop med oli­ka CAD-program. Vi hjäl­per dig även med att ta fram spe­ci­fi­ka sym­bo­ler, rit­nings­blan­ket­ter, rap­por­ter, data­baskopp­ling­ar m.m.