Företagets historia

Det hela bör­ja­de i bör­jan av 1980-talet med att Elprojektbyrån Möller & Olson AB behöv­de ett eget elap­pli­ka­tions­pro­gram för elsche­ma­kon­struk­tion, då till AutoCAD ver 1.2 och för att använ­das internt inom före­ta­get. Vi var tidi­ga med den typen av pro­gram och många and­ra före­tag i bran­schen blev väl­digt intres­se­ra­de. Vi beslu­ta­de då att bil­da ett nytt bolag, PROCAD Systems AB för mark­nads­fö­ring, för­sälj­ning av pro­gram­met och för att skil­ja det från elkon­sult­verk­sam­he­ten. Programmet fick nam­net ELPROCAD.

Vid ELFACK hös­ten 1985 visa­des pro­gram­met kom­mer­si­ellt för förs­ta gång­en. Programmet fick ome­del­bart en god respons för sin arbets­me­to­dik. För att från bör­jan varit ett rent rit­pro­gram, fort­sat­te pro­gram­ut­veck­ling­en med funk­tio­ner för appa­rat­lis­tor 1986, auto­ma­tis­ka för­bind­ningsta­bel­ler 1987, då i sam­ar­be­te med Dikon Recognition Systems AB.

I och med AutoCADs popu­la­ri­tet och ökan­de funk­tio­na­li­tet, ska­pa­de det ock­så möj­lig­he­ter med nya funk­tio­ner i ELPROCAD, anpass­ning mot nya ope­ra­tiv, senas­te DOS, Windows, Sun.

Genom en frukt­bar kom­bi­na­tion av yrkes­er­fa­ren­he­ter inom elkon­struk­tion och kva­li­fi­ce­rad data­pro­gram­me­ring fort­sat­te utveck­ling­en av programfamiljen.

När Autodesk kom med en bil­li­ga­re vari­ant av sitt pro­gram, AutoCAD LT, sköt för­sälj­ning­en av AutoCAD LT ihop med ELPROCAD verk­li­gen fart.

Vi gjor­de även på den tiden en appli­ka­tion till ett CAD-program som het­te Generic Cadd, som ock­så fick stor sprid­ning. Detta pro­gram blev seder­me­ra upp­köpt av Autodesk.

Som ett kom­ple­ment till våra pro­gram som fun­ge­rar ihop med AutoCAD/AutoCAD LT, släpp­te vi 2004 ett pro­gram som fun­ge­rar ihop med en inbyggd CAD-motor (IntelliCAD/BricsCAD), näm­li­gen ELPROCAD ic Basic och ELPROCAD ic Pro. De var avsed­da för före­tag som vil­le ha ett kom­plett pro­gram med både elap­pli­ka­tion och CAD-program mer inte­gre­rat, till ett bra pris.

Hittills hade vi bara haft pro­gram för sche­ma­rit­ning, såsom krets­sche­ma, huvud­krets­sche­ma, ytt­re anlut­nings­sche­ma, mon­ta­ge­rit­ning och enlin­jes­sche­ma. Vi hade under årens lopp fått myc­ket för­fråg­ning­ar om att ock­så göra en appli­ka­tion för installationsritningar.

Beslut om det­ta tog vi 2006 och efter ett myc­ket inten­sivt utveck­lings­ar­be­te släpp­te vi ELPROCAD ic Plan under 2008. Med pro­gram­met kan man göra de van­li­gas­te typer­na av instal­la­tions­rit­ning­ar, kana­li­sa­tion, kraft‑, belys­nings­in­stal­la­tion och tele.

Nu hade vi en kom­plett pro­gram­fa­milj för oli­ka typer av elkon­truk­tions­ar­be­te och CAD-plattformar. Dessutom hade vi pro­gram med oli­ka funk­tions­ni­vå­er för de oli­ka behov som före­ta­gen har. Nu kun­de man verk­li­gen tala om ELPROCAD-familjen.

Nu fort­sät­ter vi utveck­ling­en av vår pro­gram­fa­milj för att möta våra kun­ders nuva­ran­de och fram­ti­da behov.

Under 2015, fyll­de vi 30 år, sam­ti­digt genom­för­des ett ägar­byte och gene­ra­tions­skif­te av delar inom per­so­na­len. Så med nya kraf­ter fort­sät­ter vi att vara elkon­struk­tö­rens bäs­ta vän.

ELPROCAD – Det kom­plet­ta pro­gram­met. Nu och i framtiden.